Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 15:06:42
bod č. 68. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0227/ZM1418/4          .....             31
1) rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 
2015 v oblasti školství dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu

0227/ZM1418/4          .....             31
2) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 
2015 v oblasti školství dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

0227/ZM1418/4          .....             31
3) rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava 
a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 6 
předloženého materiálu a dle důvodové zprávy

0227/ZM1418/4          .....             31
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
 
- s n i ž u j í 
ostatní neinvestiční výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7107, ORJ 140  
o 4 570 tis. Kč

- z v y š u j í
neinvestiční transfery na 
§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107, ORJ 140         o        380 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5221, ÚZ 7107, ORJ 140         o         60 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107, ORJ 140         o        150 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5229, ÚZ 7107, ORJ 140         o         70 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5332, ÚZ 7107, ORJ 140         o         30 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107, ORJ 140         o       3 480 tis. Kč
 
neinvestiční příspěvky na 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 81, ORJ 140  o        130 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 82, ORJ 140  o         60 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 83, ORJ 140  o        120 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 84, ORJ 140  o         90 tis. Kč

0227/ZM1418/4          .....             31
5) schvaluje
úpravu závazných ukazatelů
zvýšení neinvestičních příspěvků
- Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.   o     
130 tis. Kč
- Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.           o  60 tis. Kč
- Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.              o 120 tis .Kč
- Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.   o  90 tis. Kč

0227/ZM1418/4          .....             31
6) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení
Termín: 31.03.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro