Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 15:05:50
bod č. 67. - Poskytnutí finančních prostředků Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o. na opravu topného systému ve středisku Plesná a úprava závazného ukazatele
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0226/ZM1418/4          .....             31
1) rozhodlo
a) o změně účelu neinvestiční části účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostrava, ev. č. smlouvy 2456/2014/SVŠ, poskytnuté organizaci Dům dětí a 
mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, IČO: 75080541, se sídlem M. 
Majerové 23/1722, Ostrava - Poruba, a to na účel "oprava topného systému - 
středisko Ostrava - Plesná", včetně souvisejícího navýšení neinvestiční části 
dotace o 120 tis. Kč
 
b) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava dle bodu 1a) tohoto usnesení a přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

0226/ZM1418/4          .....             31
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují
neinvestiční příspěvky
na § 3149, pol. 5331, ORG 83, ORJ 140,            o 120 tis. Kč

- snižuje
rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120,                   o 120 tis. Kč

0226/ZM1418/4          .....             31
3) schvaluje
úpravu závazného ukazatele 
- zvýšení neinvestičního příspěvku 
Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.          o 357 tis. Kč

0226/ZM1418/4          .....             31
4) ukládá
radě města 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro