Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 15:04:02
bod č. 34. - Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2015
(Poznámka: původní návrh usnesení s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0224/ZM1418/4          .....             31
1) rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2015 v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům účelových dotací dle 
Přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 7 205 tis. Kč

0224/ZM1418/4          .....             31
2) rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací v oblasti bilingvní a 
cizojazyčné výuky mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací 
dle bodu 1) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 předloženého materiálu

0224/ZM1418/4          .....             31
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
 
- z v y š u j í 
neinvestiční transfery 
na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140   o 3 100 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140   o   245 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140   o 3 860 tis. Kč 
 
- s n i ž u j í 
běžné výdaje 
na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140   o 7 205 tis. Kč

0224/ZM1418/4          .....             31
4) ukládá
radě města 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 12 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro