Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 13:27:29
bod č. 64. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 v oblastech Tělovýchova a sport, Vrcholový sport a Volný čas
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0220/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2015 v oblasti tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 6 
předloženého materiálu

0220/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2015 v oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu

0220/ZM1418/4          .....             30
3) rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2015 v oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

0220/ZM1418/4          .....             30
4) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2015 v oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

0220/ZM1418/4          .....             30
5) rozhodlo
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2015 v oblasti volného času dle příloh č. 10 - 12 předloženého 
materiálu

0220/ZM1418/4          .....             30
6) rozhodlo
o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2015 v oblasti volného času dle přílohy č. 13 předloženého 
materiálu

0220/ZM1418/4          .....             30
7) rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava 
a příjemci účelových dotací dle bodů 1), 3) a 5) tohoto usnesení a dle přílohy 
č. 14 předloženého materiálu

0220/ZM1418/4          .....             30
8) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í
neinvestiční transfery   
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161        o 12 500 tis. Kč  

- z v y š u j í
neinvestiční transfery   
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161        o 12 300 tis. Kč
   
investiční transfery   
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7103, ORJ 161        o   200 tis. Kč  
   
- s n i ž u j í  
neinvestiční transfery    
na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105, ORJ 161        o 1 110 tis. Kč   
    
- z v y š u j í    
neinvestiční transfery     
na § 3421, pol. 5221, ÚZ 7105, ORJ 161         o  60 tis. Kč    
na § 3421, pol. 5223, ÚZ 7105, ORJ 161         o  80 tis. Kč    
na § 3421, pol. 5213, ÚZ 7105, ORG 4259, ORJ 161 o  20 tis. Kč    
na § 3429, pol. 5213, ÚZ 7105, ORG 4259, ORJ 161 o  30 tis. Kč    
na § 3429, pol. 5222, ÚZ 7105, ORJ 161         o  490 tis. Kč   
    
neinvestiční příspěvky    
na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 4214, ORJ 161 o  20 tis. Kč    
na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 81, ORJ 161   o  30 tis. Kč    
na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 82, ORJ 161   o  90 tis. Kč    
na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 83, ORJ 161   o  10 tis. Kč    
na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 84, ORJ 161   o  60 tis. Kč    
na § 3421, pol. 5339, ÚZ 7105, ORJ 161          o  30 tis. Kč    
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 41, ORJ 161   o  20 tis. Kč    
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 81, ORJ 161   o  20 tis. Kč    
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 82, ORJ 161   o  20 tis. Kč    
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 83, ORJ 161   o  10 tis. Kč    
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 84, ORJ 161   o  20 tis. Kč    
na § 3429, pol. 5339, ÚZ 7105, ORJ 161          o 100 tis. Kč   
    
zastupitelstvo města   
schvaluje úpravu závazných ukazatelů     
zvýšení neinvestičních příspěvků    
     
Knihovna města Ostravy, p.o.                   o   20 tis. Kč     
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.  o   20 tis. Kč     
Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o. o 50 tis. Kč     
Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.      o  110 tis. Kč
Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o.         o   20 tis. Kč     
Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.     o 80 tis. Kč
    
zastupitelstvo města 
schvaluje rozpočtové opatření, kterým se    
      
- s n i ž u j í      
neinvestiční transfery      
na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161         o 1 452 tis. Kč    
     
- z v y š u j í     
neinvestiční transfery      
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161         o  575 tis. Kč     
na § 3421, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161         o  447 tis. Kč     
na § 3421, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161         o  130 tis. Kč     
na § 3421, pol. 5229, ÚZ 7104, ORJ 161         o  300 tis. Kč

0220/ZM1418/4          .....             30
9) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro