Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 13:20:40
bod č. 62. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti s MSK - Správou silnic Moravskoslezského kraje, Povodí Odry s.p., Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0218/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu k pozemkům:

parc. č. 3181/2 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3181/20 - ostatní plocha, silnice, 
oba v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví:

Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava 
IČO 70890692
 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO 00095711,

s uvedeným vlastníkem pozemků,

za účelem zřídit, provozovat a udržovat vodovodní řad v uvedených pozemcích v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 2961-270/2013 ze dne 6.12.2013, na dobu 
neurčitou a za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč včetně 
21% DPH,
 
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace 
vzniklou jeho umístěním

0218/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu k pozemkům:

parc. č. 3744/2 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3744/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3753/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3754/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3754/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 
vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví:

Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava 
IČO 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO 00095711,

s uvedeným vlastníkem pozemků,

za účelem zřídit, provozovat a udržovat kanalizaci DN 1000 v uvedených 
pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2567-220/2014 ze dne 
5.12.2014, na dobu neurčitou a za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové 
výši 1.210,-Kč včetně 21% DPH,
 
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětné kanalizace DN 1000 a provede sanaci narušeného povrchu komunikace 
vzniklou jejím umístěním

0218/ZM1418/4          .....             30
3) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu k pozemku:

parc. č. 1709/53 - trvalý travní porost, 
v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina,

s povinným:
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 70890021

a

s investorem:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO 65993390,

za účelem uložení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném 
pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1452-51b/2012 ze dne 15.6.2012, 
na dobu neurčitou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč včetně 
21% DPH

0218/ZM1418/4          .....             30
4) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu k pozemkům:

parc. č. 1174/5 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
parc. č. 2137/14 - ostatní plocha, silnice, 
oba v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina,

s povinným:
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 70890021

a

s investorem:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO 65993390,

za účelem uložení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedených 
pozemcích, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1559-354-37/2014 ze dne 
12.6.2014, na dobu neurčitou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 
1.000,-Kč včetně 21% DPH

0218/ZM1418/4          .....             30
5) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu k pozemku:

parc. č. 2137/16 - ostatní plocha, silnice, 
oba v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina,

s povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO 65993390,

za účelem uložení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném 
pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1559-354-37/2014 ze dne 
12.6.2014, na dobu časově neomezenou a bezúplatně
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval