Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 13:05:58
bod č. 57. - Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava od fyzických osob a od společnosti Alex Stylinvest a.s. za účelem rozšíření hřbitova
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0213/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly:
- od JXXXXX AXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX, 
spoluvlastnický podíl  o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 205 
ostaní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 50.225,-Kč   
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 206 
ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 133.000,-Kč 

- od VXXXXXXXXX AXXXXX, rok nar. XXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 
XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX 
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 205 
ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 50.225,-Kč  
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 206 
ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 133.000,-Kč

- od ZXXXXX AXXXXXXX, rok nar. XXXXX bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX  
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 205 
ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 50.225,-Kč  
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 206 
ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 133.000,-Kč

- od EXX JXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX   
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/12 k pozemku parc.č. 205 
ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 16.742,-Kč  
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/12 k pozemku parc.č. 206 
ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 44.333,-Kč

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého 
materiálu a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

0213/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly o velikosti ideální 1/6 k pozemkům: 
- parc.č. 204/1 orná půda 
- parc.č. 204/2 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 204/3 orná půda 
- parc.č. 205 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
 
za kupní cenu v celkové výši 807.137,-Kč 
 
od společnosti Alex Stylinvest a.s., 
Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, 
IČO: 27852377

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, kerá je přílohou č. 8 předloženého 
materiálu a se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové zprávě a uzavřít 
kupní smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro