Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 13:04:23
bod č. 55. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0211/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to:

části stávajících pozemků: 
- parc.č. 2350, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 382 m2 
- parc.č. 2367/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 80 m2,
 
které jsou dle geometrického plánu č. 2895-39/2013 ze dne 30.5.2013 označeny 
jako nový pozemek parc.č. 2350/2, ost. plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, 
který vznikne sloučením dílu a odděleného z pozemku parc.č. 2350 a dílu b 
odděleného z pozemku parc.č. 2367/1,
 
ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou

za

- pozemek parc.č. 823/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1275 m2
 
ve vlastnictví BUDOUCNOSTI, spotřebního družstva v Ostravě, se sídlem Petra 
Křičky 2863/17a, 701 78 Moravská Ostrava, IČO 00032352

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0211/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 823/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle 
čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
 
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem

0211/ZM1418/4          .....             30
3) rozhodlo
označit pozemek parc.č. 823/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, 
 
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro