Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 13:03:46
bod č. 54. - Návrh na přijetí daru veřejného osvětlení a uzavření darovací smlouvy na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad a veřejné osvětlení s dárci O.S., Š.S. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s fyzickými osobami v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0210/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
o přijetí daru veřejného osvětlení, jedná se o 6 osvětlovacích stožárů 
veřejného osvětlení včetně kabelového vedení veřejného osvětlení, umístěné v 
pozemcích v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, a to: 
- parc.č.666/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/198 - trvalý travní porost,      
- parc.č.739/345 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace

a  uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu na dar:
splaškové kanalizace DN 300 celkové délky 308,5 m, uložené v pozemcích v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava, a to:
- parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.738/13 - lesní pozemek,      
- parc.č.739/342 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/345 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/349 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.738/24 - lesní pozemek,   
- parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.713/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace

vodovodního řadu DN 80 délky 201,3 m a DN 50 délky 27,10 m, uloženého v 
pozemcích v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, a to:
- parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/198 - trvalý travní porost,      
- parc.č.739/342 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/349 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.738/24 - lesní pozemek

veřejného osvětlení, jedná se o 6 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení veřejného osvětlení, umístěného v pozemcích v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava , a to:
- parc.č.666/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/198 - trvalý travní porost,      
- parc.č.739/345 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
- parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace

s dárci
Ing. XXXXXX XXXXX, narozen roku XXXX,
Mgr. XXXXXXXX XXXXX, narozena roku XXXX,
oba bydliště XXXXXX XXXX PSČ 739 43
 
za podmínky, že Městský obvod Proskovice nabude do svého vlastnictví komunikaci 
a pozemky pod komunikací, a to parc.č. 739/342, parc.č. 739/320, parc.č. 
739/344, parc.č. 739/345, parc.č. 739/346, parc.č. 738/23, parc.č. 659/13, 
parc.č. 663/1, parc.č. 739/343 a parc.č. 739/349 vše v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava
Stavební objekty byly vybudovány v rámci stavby "Technická infrastruktura 
sídelního útvaru Proskovice".

0210/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu k pozemku: 
parc. č. 738/13 - lesní pozemek
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 
ve společném jmění manželů:
manželé
Ing. XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX
Mgr. XXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX
oba XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXX XXX XX,
s uvedenými vlastníky,
za účelem zřízení, provozování, údržby splaškové kanalizace DN 300 v uvedeném 
pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 810-25/2014 ze dne 2.10.2014, 
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za podmínky, 
že dojde k převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 300 na 
statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení 

0210/ZM1418/4          .....             30
3) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu k pozemkům: 
parc. č. 738/24 - lesní pozemek,
parc. č. 739/198 - trvalý travní porost,
oba v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 
ve spoluvlastnictví:
Ing. XXXXXX XXXXx, rok narození XXXX 
XXXXXX XXXXová, rok narození XXXX
oba XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX,
každý je vlastníkem podílu ve výši 1/2,
s uvedenými vlastníky,
za účelem zřízení, provozování a údržby
- vodovodního řadu DN 80 v pozemcích parc. č. 738/24, parc. č. 739/198, 
oba v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 
v rozsahu daném geometrickým plánem č. 811-25/2014 ze dne 2.10.2014,
- splaškové kanalizace DN 300 v pozemku parc. č. 738/24 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 
v rozsahu daném geometrickým plánem č. 810-25/2014 ze dne 2.10.2014,
- kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 739/198 v k. ú. Proskovice, obec 
Ostrava, 
v rozsahu daném geometrickým plánem č. 814-242/2014 ze dne 14.10.2014,
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za 
podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 300, 
vodovodního řadu DN 80 a kabelového vedení veřejného osvětlení na statutární 
město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro