Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 13:01:58
bod č. 30. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0208/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2015 žadatelům o neinvestiční účelovou 
dotaci uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí 
z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí

0208/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2015 příjemcům dotací uvedených v příloze č. 2 předloženého 
materiálu, a to ve výši dle uvedené přílohy č. 2, a dle důvodové zprávy

0208/ZM1418/4          .....             30
3) rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním 
městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle bodu 2) tohoto 
usnesení, přílohy č. 4 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy

0208/ZM1418/4          .....             30
4) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2015 žadatelům o neinvestiční účelovou 
dotaci uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu z věcných důvodů

0208/ZM1418/4          .....             30
5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í
neinvestiční výdaje na ORJ 160 
na § 3322, pol. 5901 o 8 500 tis. Kč
 
neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3392, pol. 5229, ÚZ 7101 o  6 132 tis. Kč
 
neinvestiční výdaje na ORJ 160 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 2003 o 19 700 tis. Kč

- z v y š u j í

nedaňové příjmy na ORJ 160 
na § 3315, pol. 2229 o 240 tis. Kč

 
- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5213, ÚZ 2003, o 2 000 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101, o   80 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5222, ÚZ 2003, o  730 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101, o 1 200 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101, o  340 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5213, ÚZ 2003, o 6 250 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101, org. 4257 o 300 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101, o   60 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 2003, o 2 500 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101, o 2 790 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101, o   40 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5493, ÚZ 7101, o   50 tis. Kč 
na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101, o   50 tis. Kč 
na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101, o  430 tis. Kč 
na § 3313, pol. 5221, ÚZ 7101, o   50 tis. Kč 
na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101, o  150 tis. Kč 
na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101, o  230 tis. Kč 
na § 3316, pol. 5213, ÚZ 7101, o   50 tis. Kč 
na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101, o   50 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101, o  200 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5213, ÚZ 2003, o 2 000 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101, o  530 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101, o   50 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101, o 1 137 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5493, ÚZ 7101, o   40 tis. Kč 
na § 3322, pol. 5229, o 8 500 tis. Kč

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234 o  740 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4240 o 1 700 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org.  43 o  100 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4234 o  380 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4251 o   50 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4254 o   20 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4212 o  140 tis. Kč 
na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101, o 325 tis. Kč 
na § 3315, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4215 o  100 tis. Kč 
na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7101, o 170 tis. Kč 
na § 3316, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4251 o   40 tis. Kč 
na § 3317, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4234 o   20 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4254 o   30 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101, o  50 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5339, ÚZ 7101, o 630 tis. Kč

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 503, ORJ 120, o 100 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 505, ORJ 120, o  50 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 512, ORJ 120, o  30 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 516, ORJ 120, o  60 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 524, ORJ 120, o  30 tis. Kč

Městský obvod Slezská Ostrava 
- zvýší 
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 503, o 100 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 100 tis. Kč

Městský obvod Poruba 
- zvýší 
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 505, o 50 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 50 tis. Kč

Městský obvod Lhotka 
- zvýší 
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 512, o 30 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 30 tis. Kč

Městský obvod Michálkovice 
- zvýší 
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 516, o 60 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 60 tis. Kč

Městský obvod Plesná 
- zvýší 
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 524, o 30 tis. Kč 
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 30 tis. Kč

0208/ZM1418/4          .....             30
6) schvaluje
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků

Čtyřlístku - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvkové organizaci o 100 tis. Kč
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 1 140 tis. Kč
Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci o 1 700 tis. Kč
Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci o 100 tis. Kč 
Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci o 140 tis. Kč 
Komorní scéně Aréna, příspěvkové organizaci o 90 tis. Kč 
Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci o 50 tis. Kč 

0208/ZM1418/4          .....             30
7) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení     
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Zdržel se
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro