Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:54:26
bod č. 27. - Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení - k nemovitým věcem v k.ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0205/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
uznat vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem dle ustanovení § 1089 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku XXXX XXXXXXXX, rok narození 
XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX k pozemku p.č.st. 1010, jehož 
součástí je stavba čp. 1013  a k pozemku p.p.č. 454/21 vše v k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava
 
o nabytí vlastnického práva vydržením dle ustanovení § 1089 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, IČO 00845451 k pozemku p.č.st. 1012, jehož součástí je stavba 
čp. 1011 a k pozemku p.p.č. 454/19 vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
a učinit Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení, které je přílohou 
č. 3 předloženého materiálu 

0205/ZM1418/4          .....             30
2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek p.č.st. 1012, jehož součástí je stavba čp. 1011 a 
pozemek p.p.č. 454/19 vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků

za podmínky, že katastrální úřad zapíše vlastnické právo k výše uvedeným 
nemovitým věcem ve prospěch statutárního města Ostrava

0205/ZM1418/4          .....             30
3) rozhodlo
označit pozemek p.č.st. 1012, jehož součástí je stavba čp. 1011 a pozemek 
p.p.č. 454/19 vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

za podmínky, že katastrální úřad zapíše vlastnické právo k výše uvedeným 
nemovitým věcem ve prospěch statutárního města Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nehlasoval RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro