Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:53:05
bod č. 25. - Návrh vložit majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu Dopravního podniku Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0203/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
vložit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 formou nepeněžitého vkladu, a to:

pozemek parc. č. 1140/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí 
je budova bez čp./če - doprava v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,   

trolejové vedení Františkov I. etapa na pozemcích parc. č. 5596/14 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 5597 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

čerpací stanice, DPO a. s. na pozemku parc. č. 2422/1 - zastavěná plocha a 
nádvoří, společný dvůr v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava                        
                 
vlečka do ÚD Martinov trať na pozemcích 
parc. č. 2425/1 - ostatní plocha, dobývací prostor, 
parc. č. 2425/21 - ostatní plocha, dobývací prostor, 
parc. č. 2425/28 - ostatní plocha, dobývací prostor, 
parc. č. 2425/29 - ostatní plocha, dobývací prostor, 
parc. č. 2425/30 - ostatní plocha, dobývací prostor, 
parc. č. 2426/3 - ostatní plocha, dobývací prostor, 
parc. č. 2426/5 - ostatní plocha, dobývací prostor 
a parc. č. 4431/18 - ostatní plocha, dráha 
v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava,

tramvajová trať 1. máje na pozemcích 
parc. č. 3623/1 - ostatní plocha, silnice 
a parc. č. 3636/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
a na pozemcích 
parc. č. 999 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1000 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1237/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1245/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
a parc. č. 1246 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,   
                                  
kolejové křižovatky (v úseku Průmyslová - Ruská) na pozemku 
parc. č. 1245/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,       
              
trolejové vedení 1. máje na pozemku parc. č. 3623/1 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
a na pozemcích 
parc. č. 972/5 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 
parc. č. 973/38 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 999 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1000 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1237/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1245/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
a parc. č. 1246 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,                                          
 
nástupní ostrůvky tramvajové (Mírové nám.) na pozemku 
parc. č. 1237/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,                                      
 
tramvajová trať 1. máje - Mírové náměstí - Mariánské náměstí na pozemcích 
p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, dráha,
p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 756/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 756/19 - ostatní plocha, dráha, 
p. p. č. 790/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 790/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
a p. p. č. 1103 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
 
ostrůvky pro tram. dopr. 28. října (Mariánské nám.) na pozemku 
p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, dráha 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
 
tramvajové ostrůvky na Ruské před Arénou na pozemku 
p. p. č. 455/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/170 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/171 - ostatní plocha, dráha, 
p. p. č. 455/172 - ostatní plocha, dráha, 
p. p. č. 455/175 - ostatní plocha, dráha, 
p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 3002 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,  
 
trakční stožáry Sokolská (ul. Sokolská od křižovatek Sokolské s třídou 28. 
října a ulicí 30. dubna) na pozemku parc. č. 941/1 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 3506/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 
3515/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, 
 
dešťová kanalizace odvod. tram. trati, HM Interspar na pozemku parc. č. 110/98 
- ostatní plocha, zeleň v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,                                                              
 
pozemek parc.č. 4134/12, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava,                                   
  
nově označený pozemek parc.č. 4155/10 o výměře 3.374 m2 a  
nově označený pozemek parc.č. 4155/9 o výměře 38 m2,           
 
oba pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 4155/3 v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15.5.2014 
       
pozemek parc.č. 4168/4  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/15 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  
pozemek parc.č. 4168/16 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  
pozemek parc.č. 4168/17 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/27 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/28 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/29 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/30 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/31 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/32 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/33 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/34 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
pozemek parc.č. 4168/35 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

nově označený pozemek parc.č. 4168/38 o výměře 5 893 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku parc.č. 4168/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle 
geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15.5.2014,    
 
nově označený pozemek parc.č. 4168/40 o výměře 7.123 m2 a   
nově označený pozemek parc.č. 4168/41 o výměře 5.123 m2,
 
oba pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 4168/2 v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15.5.2014.
 
Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky celkovou částkou 49.116.850,- Kč.

Výše ocenění jednotlivých nemovitých věcí je uvedeno v důvodové zprávě 
předloženého materiálu.   
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 3)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro