Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:50:39
bod č. 22. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím vlastníkem pozemku Generali Pojišťovna a.s. pro budoucího oprávněného statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0200/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, k 
pozemku p.p.č. 2362/29 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, který 
vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 2362/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
dle geometrického plánu č. 3869-58/2012 ze dne 29.8.2012 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava s budoucím vlastníkem pozemku:

Generali Pojišťovna a.s. 
se sídlem Praha 2, Bělehradská 132 
IČO 61859869

za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení v 
pozemku parc.č. 2362/29 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava včetně provádění 
údržby, oprav a rekonstrukcí kabelového vedení veřejného osvětlení, na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro