Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:31:58
bod č. 14. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava v rámci investiční akce "Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP" a návrh zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 0099/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0192/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 
1726/13, o výměře 10 m2, která je dle geometrického plánu č. 2828-119/2014 ze 
dne 5.9.2014 nově označena jako pozemek parc.č. 1726/23, 
od vlastníka XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bytem X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, 
za dohodnutou kupní cenu 10.000,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé v daném místě a čase je uvedeno v důvodové 
zprávě.

0192/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 0099/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014, 
kterým rozhodlo koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 3)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro