Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:06:21
bod č. 52. - Posouzení smlouvy č. 14190963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt " Zateplení a výměna oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0187/ZM1418/4          .....             35
1) souhlasí
a) s návrhem Smlouvy č. 14190963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky, která by měla být uzavřena mezi příjemcem 
Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Plesná, a poskytovatelem Státním 
fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11, IČ 00020729, na financování akce "Zateplení a výměna oken hasičské 
zbrojnice Ostrava-Plesná" z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 
osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 - 
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek 
poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí se sídlem 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, na akci "Zateplení a výměna 
oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná" dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude 
převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné 
osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 
neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po 
dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostřed dne 
23.12.2014 pod čj. 115D222005866 uvedené v příloze 2 předloženého materiálu a 
dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu

0187/ZM1418/4          .....             35
2) souhlasí
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 
kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího 
účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle 
části A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného 
Ministerstvem životního prostředí dne 23.12.2014 pod čj. 115D222005866 uvedené 
v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

0187/ZM1418/4          .....             35
3) žádá
městský obvod Plesnázabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle 
bodu 1) tohoto usnesení
Zodpovídá: Pavel Hrbáč, starosta MOb Plesná
Termín: 30.03.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nehlasoval PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro