Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 11:52:15
bod č. 44. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 společnosti MONTANEX, a.s., IČ: 47677180, se sídlem Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava ­ Mariánské Hory, na vydání knihy "Bez nároku na slávu"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0179/ZM1418/4          .....             35
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 90 tis. Kč společnosti MONTANEX, a.s., IČO: 47677180, se sídlem 
Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, na vydání knihy "Bez nároku 
na slávu"

0179/ZM1418/4          .....             35
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n í ž í  běžné výdaje
na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 90 tis. Kč

- z v ý š í neinvestiční transfery
na § 2141, pol. 5213, ORJ 221 o 90 tis. Kč

0179/ZM1418/4          .....             35
3) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 17.03.2015

0179/ZM1418/4          .....             35
4) rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ:00845451, DIČ: CZ00845451 na 
straně jedné a společností MONTANEX, a.s., IČ:47677180, se sídlem Výstavní 
25108/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro