Výsledky hlasování na zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 28.01.2015
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 02. - Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.1.2015 54 53
2 03. - Určení ověřovatelů zápisu z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 28. 1.2015 54 53
3 04. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města 54 54
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 55 54
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
5 3. - Úprava závazných ukazatelů r. 2014 54 54
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 4. - Podnět občana statutárního města Ostravy 54 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 5. - Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 6. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 7. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Vojenskému sdružení rehabilitovaných z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 8. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k darovací smlouvě ev.č. 0972/2014/KP 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 9. - Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě č. 14200003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Snížení energetické náročnosti budovy knihovny” 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 10. - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Přírodovědné učebny 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 22. - Uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 076003220266, ev. č. 184/2003/OFR ze dne 17.2.2003 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 23. - Společná deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region ) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a MS kraji 54 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 24. - Návrh změny stanov a personální obměna v orgánech obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 54 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 35. - Rezignace Mgr. Bc. Vladilslava Kovala na členství ve finančním výboru zastupitelstva a volba nového člena tohoto výboru 54 53
(Pozn: předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 18. - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci s Českou republikou - Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
18 11. - Návrh na poskytnutí účelové dotace Lidové konzervatoři a Múzické škole, p.o., na pořízení plynových kotlů 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
19 12. - Návrh na poskytnutí účelové dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., na odstranění havarijních stavů 54 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
20 13. - Návrh na navýšení dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a změnu příjemce dotace 54 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
21 14. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice pro oprávněného statutární město Ostrava 54 54
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
22 16. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Třebovice ve Slezsku a v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městským obvodům 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
23 17. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh bezúplatně nabýt a úplatně nenabýt pozemek v k.ú.Svinov, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví SMO 54 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
24 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava(lokalita ulice Kralická) 54 6
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Kolaříka - na stažení materiálu)
25 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava(lokalita ulice Kralická) 54 10
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Kolaříka - na nezveřejnění záměru)
26 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava(lokalita ulice Kralická) 54 46
27 26. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 54 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
28 27. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2015 v oblasti zdravotnictví 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
29 28. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města na rok 2015 v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže 54 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
30 29. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2015 v oblasti sociální péče 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
31 19. - Dopis městského obvodu Slezská Ostrava ve věci obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 54 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 30. - Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady a návrh na změnu členství v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy 54 22
(Pozn: Hlasování o návrhu JUDr. Semeráka - oddělené hlasování)
33 30. - Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady a návrh na změnu členství v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy 54 39
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
34 34. - Souhlas se změnou Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu statutárního města Ostravy Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO 54 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 20. - Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statuárního města Ostravy pro rok 2015, včetně vyhlášení výběrového řízení 54 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
36 31. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 54 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
37 32. - Veřejná zakázka "Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad", poř. č. 254/2014 55 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
38 33. - Veřejná zakázka "Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava - Dodatek č. 5", poř. č. 1/2015 54 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
39 21. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2014 54 53
(Pozn: Předkládá: JUDr. Ivan Štefek, předseda Kontrolního výboru ZM05)
40 05. - Organizační záležitosti, Dotazy připomínky a podněty členů ZM, Diskuse - Různé 54 52
(Pozn: Hlasování o udělení slova panu Moldříkovi)
41 05. - Organizační záležitosti, Dotazy připomínky a podněty členů ZM, Diskuse - Různé 54 53
(Pozn: Hlasování o udělení slova panu Štědroňovi)
42 05. - Organizační záležitosti, Dotazy připomínky a podněty členů ZM, Diskuse - Různé 53 42
(Pozn: Hlasování o udělení slova panu Magerovi)