Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 13:35:23
bod č. 31. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0162/ZM1418/3          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Kanalizace a ČOV Koblov-Antošovice, II.etapa" mezi 
budoucím povinným LXXX ČXXXXXXXX nar.:XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 1133/5, v 
katastrálním území Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0162/ZM1418/3          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Kanalizace a ČOV Koblov-Antošovice, II.etapa" mezi 
budoucím povinným AXXXXXXX CXXXXX, nar.:XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 987/11, v 
katastrálním území Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

0162/ZM1418/3          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu nájemní, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
Smlouvu o právu provést stavbu" v souvislosti se stavbou "OVAK Prameniště Dubí 
- přeložka trafostanice 22/0,4kV a rozvodů NN 0,4kV" mezi pronajímatelem a 
budoucím povinným Povodím Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

a nájemcem a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba silového kabelu na části pozemku p.č. 3440/3, v 
katastrálním území Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

0162/ZM1418/3          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici" mezi vlastníkem Biocel 
Paskov a.s., se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov, IČO 26420317

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba cyklistické lávky na mostě vlastníky na pozemcích 
p.č. 2597/1 a p.č. 2596/2 v katastrálním území Hrabová, obec Ostrava a na 
pozemku parcelní číslo PK 1179/1 v katastrálním území Vratimov, obec Vratimov, 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro