Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 12:23:03
bod č. 27. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2015 v oblasti zdravotnictví
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0155/ZM1418/3          .....             34
1) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 
2015 dle návrhu uvedeného v příloze č.1 předloženého materiálu 

- o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 
2015 dle návrhu uvedeného v příloze č.2 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti 
zdravotnictví na rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č.3 se subjekty 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

0155/ZM1418/3          .....             34
2) schvaluje
rozpočtové opatření pro rok 2015, kterým se

- s n i ž u j í
běžné výdaje v ORJ 170
na § 3549, pol. 5909, UZ 7700, ORJ 170 o .......... 1.600 tis. Kč

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery
na § 3525, pol. 5223, UZ 7700, ORJ 170 o .............  460 tis. Kč
na § 3545, pol. 5221, UZ 7700, ORJ 170 o ..............  480 tis. Kč
         pol. 5223, UZ 7700, ORJ 170 o ..............  400 tis. Kč
na § 3549, pol. 5222, UZ 7700, ORJ 170 o ..............  180 tis. Kč
         pol. 5229, UZ 7700, ORJ 170 o ...............  80 tis. Kč     
 
0155/ZM1418/3          .....             34
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.01.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro