Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 12:10:17
bod č. 17. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh bezúplatně nabýt a úplatně nenabýt pozemek v k.ú.Svinov, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví SMO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0152/ZM1418/3          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat

- část pozemku parc.č. 1567/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 62 m2, 
označená písmenem a   
 
- pozemek parc.č. 1567/12, ost. plocha, jiná plocha o výměře 18 m2 
 
oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Svinov, které jsou 
dle geometrického plánu č. 2538-193/2014 ze dne 21.11.2014 sloučeny do nově 
označeného pozemku parc.č. 1567/12, ost. plocha, jiná plocha

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0152/ZM1418/3          .....             30
2) rozhodlo
bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové město

do vlastnictví statutárního města Ostrava

a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy

0152/ZM1418/3          .....             30
3) rozhodlo
úplatně nenabýt pozemek parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové město

do vlastnictví statutárního města Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro