Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 12:04:24
bod č. 14. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice pro oprávněného statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0150/ZM1418/3          .....             30
1) rozhodlo
na straně oprávněného zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, k části pozemku:

parc.č. 25/1 - ostatní plocha, neplodná půda 
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku:

Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice 
se sídlem Výstavní 17/113, Ostrava - Vítkovice, 703 00 
IČO 42767547

za účelem uložení a provozování veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 25/1 v 
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 
1921-201A/2011 ze dne 9.1.2012 vč. provádění údržby a oprav, rekonstrukce 
veřejného osvětlení, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 
1.000,- Kč včetně 21 % DPH
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 54 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro