Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 12:03:36
bod č. 13. - Návrh na navýšení dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a změnu příjemce dotace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0149/ZM1418/3          .....             30
1) rozhodlo
změnit své usnesení č. 18/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014, a to tak, že v příloze č. 
41 materiálu k uvedenému usnesení v části týkající se společnosti 
T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČO: 29463173, se sídlem: U Hrůbků 3066/156, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, se výše dotace 900 tis. Kč nahrazuje částkou 1 800 tis. Kč

0149/ZM1418/3          .....             30
2) rozhodlo
změnit usnesení č. 18/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014, a to tak, že v příloze č. 41 
materiálu k uvedenému usnesení v části týkající se spolku Maraton klub Seitl 
Ostrava z.s., IČO: 66181062, se původní příjemce dotace Maraton klub Seitl 
Ostrava z.s., IČO: 66181062, se sídlem: Gen. Sochora 1206/13, 708 00 Ostrava 
nahrazuje novým příjemcem dotace, jímž je Ostravský Maraton z.s., IČO: 
03288188, se sídlem: Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00 Ostrava

0149/ZM1418/3          .....             30
3) rozhodlo
změnit své usnesení č. 18/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014, a to tak, že příloha č. 
24 materiálu k uvedenému usnesení se ruší a nahrazuje se novou přílohou dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu

0149/ZM1418/3          .....             30
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

-  s n i ž u j í 
běžné výdaje 
na § 2143, pol. 5909, ORJ 221                 o  900 tis. Kč

-  z v y š u j í 
neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 161         o  900 tis. Kč

0149/ZM1418/3          .....             30
5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

-  s n i ž u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3392, pol. 5229, ÚZ 7101                 o  368 tis. Kč

-  z v y š u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101                 o  368 tis. Kč

0149/ZM1418/3          .....             30
6) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) a 5) tohoto usnesení
Zodpovídá: Odbor financí a rozpočtu
Termín: 30.01.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 10 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Zdržel se
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Zdržel se
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 6)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro