Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 11:57:21
bod č. 12. - Návrh na poskytnutí účelové dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., na odstranění havarijních stavů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0148/ZM1418/3          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové 
organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 
00100528, ve výši 6.455 tis. Kč na odstranění havarijních stavů v budovách NDM 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

0148/ZM1418/3          .....             30
2) rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Národním divadlem moravskoslezským, 
příspěvkovou organizací, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČ: 00100528, dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

0148/ZM1418/3          .....             30
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
 
- z v y š u j í 
investiční transfery na ORJ 160 
na § 3311, pol. 6351, org. 4234  o 4 300 tis. Kč
 
- s n i ž u j e  
rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901          o 4 300 tis. Kč 

0148/ZM1418/3          .....             30
4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 
148/14, 701 04 Ostrava-? Moravská Ostrava, IČ: 00100528, o 4 300 tis. Kč

0148/ZM1418/3          .....             30
5) ukládá
radě města 
zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 investiční dotaci 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ve výši 2.155 tis. 
Kč na odstranění havarijních stavů
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nehlasoval PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro