Výsledky hlasování na zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 17.12.2014
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 02. - Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.12.2014 52 51
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 04. - Určení ověřovatelů zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.12.2014 52 52
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 03. - Zpráva ověřovatelů zápisu z ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva města 52 52
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
5 3. - Snížení kapitálových výdajů investičního odboru roku 2014 k financování výdajů v roce 2015 52 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 4. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 52 32
(Pozn: Hlasování o návrhu p. Poláka)
7 4. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 52 11
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D.)
8 4. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 52 4
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Kolaříka)
9 4. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 52 34
10 5. - Zpráva o hospodaření SMO za třetí čtvrtletí roku 2014 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 6. - Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 7. - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 8. - Podnět občana statutárního města Ostravy 52 46
(Pozn: Hlasování o návrhu na stažení materiálu)
14 9. - Veřejná zakázka "Víčeúčelové hřiště Sirotčí II", poř. č. 184/2014 52 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 10. - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou", poř. č. 251/2014 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 11. - Veřejná zakázka "Komunikace, chodníky a parkovací plochy u býv. kina Mír II.", poř. č. 183/2014 52 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 12. - Veřejná zakázka "Autobusový terminál Dubina, Interspar", poř. č. 175/2014 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 13. - Návrh na odvolání a jmenování zástupců města do odborné pracovní komise (na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s.) 51 23
(Pozn: Hlasování o návrhu JUDr. Semeráka)
19 13. - Návrh na odvolání a jmenování zástupců města do odborné pracovní komise (na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s.) 51 38
20 14. - Návrh na změnu usnesení ZM č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 týkající se zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti 51 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 15. - Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům statutárního města Ostravy v rámci Integrovaného operačního programu 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 16. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04" v rámci Operačního programu Životní prostředí, potvrzení o přijetí dotace 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 17. - Schválení Pravidel v rámci podání žádosti o příspěvek k projektu "Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad" 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
24 18. - Smlouva, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu "EKOTERMO III" v rámci Operačního programu Životního prostředí 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
25 19. - Posouzení Smlouvy o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně" v rámci Operačního programu Životního prostředí 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
26 20. - Volba přísedících a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
27 21. - Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt "Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava" 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
28 22. - Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova" 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
29 23. - Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě č. 14168783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část" 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
30 24. - Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě č. 14168833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2. část" 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
31 25. - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt "Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovské" 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
32 26. - Poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákách" 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
33 27. - Poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě - Mar. Hory" 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
34 28. - Smlouva č. 11094126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
35 29. - Souhlas s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko na financování projektu Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
36 84. - Veřejná zakázka "Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava II", poř. č. 245/2014 51 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
37 85. - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018, a to výboru statutového a výboru pro udělování čestného občanství a cen města 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
38 86. - Úprava závazného ukazatele - dodatek 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
39 87. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 15 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
40 88. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se zrušuje vyhláška města Ostravy, městského obvodu Nová Ves č. 5/1993 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí městského obvodu 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
41 89. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 51 5
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Kolaříka)
42 89. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 51 46
43 90. - Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům statutárního města Ostravy v lokalitě na ul. Sirotčí v rámci Integrovaného operačního programu 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
44 91. - Stanovení odměn a jiných peněžitých plnění členům ZMO, členům výborů ZMO a komisí RMO 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
45 92. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a do organizačních složek zřízených městem 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
46 93. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Zahrada nové mateřské školky v MOb Krásné Pole v přírodním stylu" v rámci Operačního programu Životní prostředí a Potvrzení o přijetí dotace 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
47 94. - Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé" v rámci Operačního programu životní prostředí 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
48 95. - Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará Bělá" v rámci Operačního programu Životní prostředí 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
49 96. - Schválení smlouvy č. 14191833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
50 97. - Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostření na projekt "Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139, Ostrava - Martinov" 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
51 98. - Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava - Muglinov" 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
52 30. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava (fotbalové hřiště TJ Sokol Krásné Pole) a návrh rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci 50 14
(Pozn: Hlasování o pozměňovacím návrhu JUDr. Semeráka )
53 30. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava (fotbalové hřiště TJ Sokol Krásné Pole) a návrh rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci 50 28
54 31. - Návrh úplatně nenabýt pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou a v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava; bezúplatně nabýt pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a bezúplatně nenabýt pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví SMO 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
55 32. - Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt pozemky v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 49 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
56 33. - Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Nová Ves u Ostravy 48 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
57 34. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Hrabová 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
58 35. - Návrh na svěření majetku městským obvodům Slezská Ostrava, Petřkovice a Ostrava-Jih 49 49
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Palyzy - usnesení s úpravou)
59 36. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Polanka nad Odrou 49 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
60 37. - Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu 49 31
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
61 38. - Návrh nevyužít předkupní právo k nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
62 39. - Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy (Pustkovecké údoli) 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
63 40. - Návrh záměru darovat nemovitosti ve "Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 49 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
64 41. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
65 42. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz, Petřkovice u Ostravy, Mariánské Hory, Hošťálkovice a záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, Přívoz, a nezřídit služebnost chůze a jízdy k pozemku v k. ú. Přívoz 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
66 43. - Návrh na prodej části pozemku pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 49 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
67 44. - Návrh na záměr města prodat spoluvl. podíl pozemku v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava; Návrh na záměr prodeje pozemku v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Dolní Lhota 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
68 45. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
69 46. - Návrh na záměr města prodat pozemek parc. č. 358/7 v k.ú. Vítkovice, návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 387/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
70 47. - Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 754, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
71 48. - Návrh na prodej pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
72 49. - Návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
73 50. - Návrh prodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
74 51. - Návrh prodat pozemek p.p.č. 1062 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Mariánskohorská) 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
75 52. - Návrh na záměr města prodat pozemek p.p.č. 561/1, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 48 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
76 54. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl nemovitých věcí v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka 48 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
77 55. - Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
78 56. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Zelená - P. Křičky) 48 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
79 57. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, které jsou součástí sportovního areálu DPO 48 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
80 58. - Návrh na uzavření směnné smlouvy (Gravitační odvodnění Hrušova) 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
81 59. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev.č. 2064/2007/MJ ze dne 20.11.2007 uzavřené s Českou republikou - Ministerstvem vnitra (Dopravní inspektorát Ostrava-Vítkovice) 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
82 60. - Návrh na odejmutí vodohospodářského majetku ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih, převzetí do majetku statutárního města Ostrava a záměr pronajmout vodohospodářský majetek 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
83 61. - Návrh prodat pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
84 62. - Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárcem F.K. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s fyzickými osobami, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
85 63. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 2594/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
86 64. - Prohlášení o zániku předkupního práva k pozemkům v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava zřízeného na základě Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu ev.č. 1973/2008/MJ ze dne 18.8.2008 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
87 65. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s EUROVIA CZ, a.s., smluv o zřízení služebnosti s manžely K., MSK, ŘSD ČR a smlouvy o zániku služebnosti s panem J.M. 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
88 66. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva se společností Biocel Paskov a.s. 48 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1.náměstek primátora)
89 67. - Souhlas s postoupením smluv 47 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
90 99. - Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
91 100. - Návrh na bezúplatný převod pozemku p.p.č. 195/44 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 46 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
92 101. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Výstavní - Železárenská, území Karoliny a Černé louky, ul. Českobratrská a Poděbradova) Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Orlovská) 46 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
93 102. - Návrh Dohody o vzájemném vypořádání závazků po skončení nájmu bytu výpovědí, ul. Horní 3037/104, Ostrava-Bělský Les 46 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
94 103. - Návrh koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh nenabýt úplatně i bezúplatně pozemek parc.č. 145, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 46 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
95 104. - Sdělení o způsobu vyřízení anonymního podání souvisejícího s poskytováním účelových dotací Sportovní basketbalové škole Ostrava 46 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
96 105. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 46 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
97 106. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací uzavřeným se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (prodloužení termínů pro použití a vyúčtování dotací, změna části neinvestiční dotace na investiční) 46 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
98 107. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 46 46
(Pozn: Hlasování o přestávce - 5 minut)
99 107. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 46 4
(Pozn: Hlasování o pozměňovacím návrhu Ing. Pivody)
100 107. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 46 7
(Pozn: Hlasování o pozměňovacím návrhu JUDr. Semeráka)
101 107. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 46 33
102 37. - Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu 46 45
(Pozn: revokace usnesení )
103 37. - Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu 46 45
(Pozn: hlasování o stažení materiálu )
104 115. - Projednání petice "Zásadní nesouhlas se záměrem orgánů samosprávy prodat parc. č. 3/1 v k. ú. Poruba pro záměr výstavby tzv. RD s penzionem.." 46 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
105 68. - Úprava závazných ukazatelů u školských příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava 46 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
106 69. - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005 ze dne 14.12.2005, č. 16/2006 ze dne 13.12.2006, č. 13/2007 ze dne 12.12.2007, č. 10/2009 ze dne 16.12.2009, č. 5/2010 ze dne 15.9.2010 a č. 20/2013 ze dne 11.12.2013 46 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
107 70. - Návrh na poskytnutí investiční dotace Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, zapojením výnosů z prodeje svěřeného přebytečného majetku 45 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
108 71. - Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci projektu Přístrojové vybavení iktového centra 45 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
109 72. - Návrh dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci investičních akcí Rekonstrukce IT infrastruktury, Rekonstrukce oddělení ortopedie a urologie a Rekonstrukce stravovacího provozu 45 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
110 73. - Zachování právní formy obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net. a.s. 45 44
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou )
111 116. - Delegace na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 44 39
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou )
112 74. - Žádost společnosti ENVIRTA CZ s.r.o. o prominutí smluvní pokuty 44 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
113 75. - Úprava závazného ukazatele pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková organizace pro rok 2014 44 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
114 108. - Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 1207/2011/OŽP o poskytnutí účelových investičních dotací pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková organizace 44 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
115 76. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného břemene" a "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 44 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
116 77. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného břemene" a "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti s realizací stavby "Rozvoj metropolitní sítě SMO" - část I. 44 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
117 78. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti s realizací stavby "Rozvoj metropolitní sítě SMO" - část II. 44 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
118 79. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - realizace stavby "Komunikace a chodníky ul. Sirotčí" 43 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
119 80. - Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn 43 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
120 81. - Ukončení pořizování změn č. 2009/01, 2009/03 a 2012/01 Územního plánu města Ostravy (1994) 43 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
121 82. - Návrhy na pořízení změny Územního plánu Ostravy 43 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
122 109. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti a návrh na zrušení usnesení v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 42 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
123 110. - Návrh na zrušení bodu 18) usnesení ZM č. 2809/ZM1014/35 ze dne 8.10.2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 42 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
124 111. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou "Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO" 42 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
125 112. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby "Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad" 42 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
126 113. - Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1862/2012/OI/LPO v souvislosti s realizací staveb "Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská" a "Cyklostezka ul. Pavlovova, Plzeňská" 42 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
127 114. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1659/2014/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby "Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz" 42 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
128 83. - Odpověď na nabídku spolupráce při realizaci projektu občanského sdružení Oživení "Transparentnost městských společností" 43 37
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
129 05. - Organizační záležitosti; Dotazy, připomínky a podněty členů ZM; Diskuse - Různé 42 39
(Pozn: Udělení slova)