Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 19:04:54
bod č. 109. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti a návrh na zrušení usnesení v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0122/ZM1418/2          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Kanalizace Bartovice - 1.část" 

mezi budoucími povinnými 
MXXXXXXX FXXXXXXXX nar.:XXXX a ZXXXXXX FXXXXXXXXXX nar.:XXXX, 
oba bytem X XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 

jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 139, v katastrálním 
území Bartovice, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0122/ZM1418/2          .....             34
2) zrušuje
bod 7) usnesení 32. zastupitelstva města ze dne 08.10.2014 číslo 
2828/ZM1014/32

0122/ZM1418/2          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu nájemní, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
Smlouvu o právu provést stavbu" v souvislosti se stavbou "Prodloužení 
cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová" 

mezi budoucím povinným 
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 70890021 

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava,
IČO: 00845451, 

jejímž předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 2597/1 a p.č. 
2596/2, v katastrálním území Hrabová, obec Ostrava a části pozemku p.č.1207/4 v 
katastrálním území Vratimov, obec Vratimov, dle přílohy č.4 předloženého 
materiálu

0122/ZM1418/2          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice - kanalizační stoka T (II. a III.etapa)" 

mezi budoucím povinným 
Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO 70890692

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, 
IČO:00845451, 

jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1906/172, v katastrálním 
území Petřkovice ve Slezsku, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

0122/ZM1418/2          .....             34
5) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene 
- služebnosti (o náhradě za omezení užívání nemovitosti)" v souvislosti se 
stavbou "Tramvajové mosty ul. Plzeňská" 

mezi budoucím povinným 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 14000 
Praha 4-Nusle, IČO 65993390 

a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451, 

jejímž předmětem je stavba tramvajového mostu na částech pozemků p.p.č. 136/2, 
p.p.č. 136/6, p.p.č. 141/2, p.p.č. 612/56, p.p.č. 612/74, p.p.č. 612/76, p.p.č. 
612/78, p.p.č. 1079/13, p.p.č. 1079/16 a p.p.č. 1226/1, v katastrálním území 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.8 předloženého materiálu

0122/ZM1418/2          .....             34
6) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Tramvajové mosty ul. Plzeňská" 

mezi budoucím povinným 
Správou železniční dopravní cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 
11000 Praha 1-Nové Město, 
IČO 70994234 

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, 
IČO:00845451, 

jejímž předmětem je stavba tramvajového mostu na části pozemku p.p.č. 1149/2 v 
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.10 
předloženého materiálu

0122/ZM1418/2          .....             34
7) rozhodlo
uzavřením "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Tramvajové mosty ul. Plzeňská" 

mezi budoucím povinným 
Správou železniční dopravní cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 
11000 Praha 1-Nové Město, 
IČO 70994234

budoucím oprávněným

Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO:61974757

a investorem stavby

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, 
IČO:00845451, 

jejímž předmětem je přeložka tramvajových kabelů, tramvajová trať - železniční spodek, 
tramvajová trať - železniční svršek, tramvajové trolejové vedení na části 
pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle 
přílohy č.11 předloženého materiálu

0122/ZM1418/2          .....             34
8) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Tramvajové mosty ul. Plzeňská" 

mezi budoucím povinným 
Správou železniční dopravní cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 
11000 Praha 1-Nové Město, 
IČO 70994234, 

budoucím oprávněným

OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
IČO:29399491

a investorem stavby

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, 
IČO:00845451, 

jejímž předmětem je uložení sdělovacích kabelů na části pozemku p.p.č. 1149/2 v 
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.12 
předloženého materiálu

0122/ZM1418/2          .....             34
9) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Tramvajové mosty ul. Plzeňská" 

mezi budoucím povinným 
Správou železniční dopravní cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 
11000 Praha 1-Nové Město, 
IČO 70994234 

budoucím oprávněným

ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3, 
IČO:61459445

a investorem stavby

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, 
IČO:00845451, 

jejímž předmětem je uložení sdělovacích kabelů na části pozemku p.p.č. 1149/2 v 
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.13 
předloženého materiálu

0122/ZM1418/2          .....             34

10) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Cyklistická stezka Proskovická, Blanická" 

mezi budoucím povinným 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, 
IČO:42196451

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, 
IČO:00845451, 

jejímž předmětem je budoucí cyklostezka na částech pozemků p.č. 732/1, p.č. 735/1 a 
p.č. 736/7 v katastrálním území Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy 
č.15 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 42 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro