Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 18:37:55
bod č. 77. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného břemene" a "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti s realizací stavby "Rozvoj metropolitní sítě SMO" - část I.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0116/ZM1418/2          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO" mezi povinným:
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
a
 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 1521/4 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

0116/ZM1418/2          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO" mezi povinným:
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
a
 
zhotovitelem : 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 936/1 v k.ú. Hrabůvka a parc.č. 3026 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu

0116/ZM1418/2          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Rozšíření metropolitní komunikační sítě" mezi povinným:
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
IČO:01312774
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
a
 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 840 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu

0116/ZM1418/2          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0a UMOb Pustkovec - KK4 
B.Nikodéma" 

mezi vlastníkem: XXXXXXX XXXXXX 
bytem: XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX

a oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 

a zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
části pozemku parc.č. 3624/24 v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava dle přílohy 
č. 8 předloženého materiálu

0116/ZM1418/2          .....             34
5) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 
Opavská x polní plocha" 

mezi vlastníkem:XXXXXXXX XXXXX bytem:  XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

a oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

a zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské 
sítě na částech pozemků parc.č. 960/3 a parc.č. 960/4 v k.ú. Stará Plesná, 
obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

0116/ZM1418/2          .....             34
6) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 
Opavská x polní plocha" 

mezi vlastníkem: XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXX X XXX XX XXXXXXX 

a oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 

a zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2090/43 v k.ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

0116/ZM1418/2          .....             34
7) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO" 

mezi vlastníkem: XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 

a zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 23/1 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu

0116/ZM1418/2          .....             34
8) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Základní škola, Trnkovecká 55, 716 
00 O.Radvanice - Trasa KK - bod 14.67" 

mezi vlastníkem: XXXXXXXX XXXXX 
bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 

a zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 744/1 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 16 
předloženého materiálu

0116/ZM1418/2          .....             34
9) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO" mezi povinným:
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
a
 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 2292/4 v k.ú. Krásné Pole, parc.č. 911/31 a parc.č. 912/1 v k.ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

0116/ZM1418/2          .....             34
10) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti" v souvislosti se 
stavbou "Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO" mezi povinným:
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
a
 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 4489/1, parc.č. 4489/8, parc.č. 4489/10, parc.č. 4489/11, parc.č. 
4490/3 a parc.č. 4499 v k.ú. Pustkovec a části pozemku parc.č. 2144/28 k.ú. 
Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

0116/ZM1418/2          .....             34
11) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Čtyřlístek - Na Liščině 342 
Hrušov" mezi povinným:
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 433/1 a parc.č. 433/9 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 22 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 44 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro