Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 18:37:09
bod č. 76. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného břemene" a "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0115/ZM1418/2          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Trolejbus 
Karolina 1. etapa" mezi povinným: 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
IČO: 70994234
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 3372/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou 
"Propojení cyklostezky Na Lukách, Staroveská" mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti sjezdu na části pozemku parc.č. 
837/40 v k.ú. Proskovice a pozemku parc.č. 3830/4 v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Dobudování 
cyklostezky u Hrabovského jezu I. etapa" mezi povinným: 
 
Povodí Odry, státní podnik 
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti umístění cyklistické stezky na 
pozemcích parc.č. 2599/3 v k.ú. Hrabová a parc.č. 1207/12 v k.ú. Vratimov dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se 
stavbou "Havarijní oprava vodovodu v ul. Na Landeku" mezi obtíženým: 
 
Lesy České republiky, s.p. 
sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 
IČO: 42196451
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 1254 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
5) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou 
"Vodovodní řad ul. Zadní padělky" mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 3238/5 k.ú. Martinov ve Slezsku, parc.č. 969/1a parc.č. 969/4 v k.ú. 
Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
6) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: ZŠ Trnkovecká - Trasa KK - bod 
14.67"mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 3265/1 k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého 
materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34

7) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: ZŠ Škrobálkova 51, Ostrava - 
Kunčičky - trasa stávající OS-KK-bod 14.68"mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 5612/1 k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
8) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: - trasa 1.5 ZŠ J. Šoupala - KK1 
Bedřicha Nikodéma x 17. listopadu" mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 4424/7 k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého 
materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
9) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: připojení centra Čtyřlístek, 
Hladnovská 751" mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 433/1, parc.č. 438/1 a parc.č. 512/1, k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle 
přílohy č. 18 předloženého materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34

10) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Optická trasa Nová Bělá - Stará 
Bělá 1. část" mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 1640/1, parc.č. 1643/1, parc.č. 1521/21 a parc.č. 1521/24 v k.ú. Nová 
Bělá, parc.č. 3815/1, parc.č. 3816/1, parc.č. 3829/1, parc.č. 3829/3 a 
parc.č. 3830/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 20 předloženého 
materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
11) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Optická trasa Nová Bělá - Stará 
Bělá - Proskovice - Polanka nad Odrou - 2. část" mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 837/1 a parc.č. 837/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 
22 předloženého materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
12) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.3 ZŠ Krásné Pole - KK6 
Družební" mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 2291/1 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 24 předloženého 
materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
13) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.7 ÚMOb Krásné Pole - KK5 
Opavská x polní plocha" mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 2291/1 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 26 předloženého 
materiálu

0115/ZM1418/2          .....             34
14) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 ÚMOb Plesná - KK5 
Opavská x polní plocha" mezi povinným: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje
 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částiech pozemků 
parc.č. 958/1, parc.č. 958/31 a parc.č. 959/1 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
dle přílohy č. 28 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 44 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro