Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 18:12:20
bod č. 70. - Návrh na poskytnutí investiční dotace Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, zapojením výnosů z prodeje svěřeného přebytečného majetku
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0107/ZM1418/2          .....             34
1) rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, 
Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, ve výši 55 tis. Kč na 
částečné krytí nákladů spojených s pořízením generátoru výroby kyslíku Newlife

0107/ZM1418/2          .....             34
2) rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Dětským centrem Domeček, příspěvkovou 
organizací, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 dle bodu 1) 
tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0107/ZM1418/2          .....             34
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- z v y š u j í
investiční transfery na ORJ 170
na § 3529, pol. 6351, ORG 4245 ............ o 55 tis. Kč

- z v y š u j í
kapitálové příjmy na ORJ 170
na § 3529, pol. 3113, ORG 4245 ............. o 55 tis. Kč

0107/ZM1418/2          .....             34
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 19.12.2014

0107/ZM1418/2          .....             34
5) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace Dětskému centru Domeček, 
příspěvkové organizaci, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, o 
55 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro