Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 17:02:41
bod č. 105. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0101/ZM1418/2          .....             31
1) rozhodlo
o rozšíření účelu poskytnuté účelové dotace ke krytí provozních a osobních 
nákladů obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 o "Výtahy na ochozy a úpravy skyboxů haly 
ČEZ ARÉNA", o změně části neinvestiční dotace ve výši 9 500 000,- Kč na 
investiční a o navýšení investiční části dotace o 480 210,- Kč

0101/ZM1418/2          .....             31
2) rozhodlo
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy evid. č. 3301/2013/SVŠ  s obchodní společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 
25911368 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu

0101/ZM1418/2          .....             31
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se 
snižují neinvestiční transfery 
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ORJ 161 o 9 500 tis. Kč
 
zvyšují investiční transfery 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 9 500 tis. Kč

0101/ZM1418/2          .....             31
4) ukládá
radě města 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
Termín: 31.12.2014
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro