Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:49:58
bod č. 65. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s EUROVIA CZ, a.s., smluv o zřízení služebnosti s manžely K., MSK, ŘSD ČR a smlouvy o zániku služebnosti s panem J.M.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0092/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemkům:

- parc. č. 1671 ? ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 1672 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 1673 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 1675 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 1676 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví:

EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem Národní 138/10, Nové Město 110 00 Praha 1 
IČO: 45274924,

s uvedeným vlastníkem pozemků,

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 v částech 
uvedených pozemků, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 
165,- Kč bez DPH za 1 m2 plochy pozemků zatížených služebností

0092/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 3078/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve společném jmění manželů:
Manželé
XXXXX XXXXk, rok narození 1XX3
bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXá, rok narození 1XX3
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
s uvedenými vlastníky pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 kdekoli v 
uvedeném pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 
2.400,-Kč

0092/ZM1418/2          .....             30
3) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 
5 předloženého materiálu k pozemkům: 
 
parc. č. 3078/1 ? ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3078/17 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3078/18 - ostatní plocha, silnice, 
všechny v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví:

Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava 
IČO 70890692 
DIČ CZ70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO 00095711 
DIČ CZ00095711,

s uvedeným vlastníkem pozemků,

za účelem zřídit, provozovat a udržovat vodovodní řad v uvedených pozemcích v 
rozsahu daném geometrickými plány, a to:
 
- v pozemku parc. č. 3078/1 rozsah vymezen geometrickým plánem č.2466-158a 
/2013 ze dne 20.8.2013 a body 58, 59, 60, 61, 58, body 116, 117, 124, 123, 116, 
body 195, 196, 198, 197, 195 a body 210, 211, 213, 212, 210,
 
- v pozemku parc.č. 3078/1 rozsah vymezen geometrickým plánem č. 2466-158b/2013 
ze dne 20.8.2013,
 
- v uvedených pozemcích rozsah vymezen geometrickým plánem č. 2530-82/2014 ze 
dne 26.6.2014,

na dobu neurčitou a za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč 
včetně 21% DPH,

což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace 
vzniklou jeho umístěním

0092/ZM1418/2          .....             30
4) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemkům: 
 
parc. č. 3078/7 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3764/28 - ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO 65993390,

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 v pozemku parc. 
č. 3078/7 v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 
2466-158a/2013 ze dne 20. 8. 2013 a v pozemku parc. č. 3764/28 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2530-82/2014 ze dne 26. 6. 
2014,

na dobu neurčitou a za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.490,-Kč včetně 
21% DPH

0092/ZM1418/2          .....             30
5) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemku: 
 
parc. č. 3818/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO 65993390,

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního přivaděče DN 800 v pozemku 
parc. č. 3818/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým 
plánem č. 3122-108/2014 ze dne 2. 6. 2014,

na dobu neurčitou a za jednorázovou finanční náhradu ve výši 69.013,-Kč včetně 
21% DPH

0092/ZM1418/2          .....             30
6) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zániku služebnosti dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu k pozemku: 
parc. č. 862 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, s vlastníkem uvedeného 
pozemku:
XXXX XXXXXXXX, rok narození 1XX3
bydliště U XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,
a to bezúplatně
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro