Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:47:38
bod č. 62. - Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárcem F.K. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s fyzickými osobami, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0089/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu na dar
vodovodního řadu DN 80 v celkové délce 204 m, vybudovaného v rámci stavby 
"Prodloužení vodovodního řadu, ul. Na Luhu, Ostrava - Hrabová"  
a uloženého v  pozemcích v k.ú. Hrabová, obec Ostrava:

- parc.č. 1521/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 1521/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 1522/2 - orná půda,
- parc.č. 1522/1 - orná půda,
s dárcem
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX, narozen roku XXXXX
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX, 
XXXXXXX - XXXXXXX, PSČ XXX XX

0089/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1521/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
ve vlastnictví:

XXXX XXXXXXXX, rok narození 1XXX
bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX,

s uvedeným vlastníkem,

za účelem zřízení, provozování, údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu 
DN 80 v uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2689-64/2014 ze 
dne 3.9.2014, na dobu časově neomezenou a bezúplatně za podmínky, že dojde k 
převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 80 na statutární město Ostrava 
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

0089/ZM1418/2          .....             30
3) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1521/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 1522/2 - orná půda,
oba v k. ú. Hrabová, obec Ostrava,

ve společném jmění manželů:
manželé
Ing. XXXXX XXXXX, rok narození 1XXX
Ing. arch. XXXX XXXXXXXX, rok narození 1XXX
oba bydliště XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX,

s uvedenými vlastníky,

za účelem zřízení, provozování, údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu 
DN 80 v uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2689-64/2014 
ze dne 3.9.2014, na dobu časově neomezenou a bezúplatně za podmínky, že dojde k 
převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 80 na statutární město Ostrava 
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

0089/ZM1418/2          .....             30
4) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1522/1 - orná půda
v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, ve spoluvlastnictví:

Ing. XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození 1XXX 
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX,
vlastník podílu ve výši 1/2,

XXXXX XXXXXX, rok narození 1XXX
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX,
vlastník podílu ve výši 1/2,

s uvedenými vlastníky,

za účelem zřízení, provozování, údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu 
DN 80 v uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2689-64/2014 ze 
dne 3.9.2014, na dobu časově neomezenou a bezúplatně za podmínky, že dojde k 
převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 80 na statutární město Ostrava 
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro