Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:10:54
bod č. 43. - Návrh na prodej části pozemku pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0071/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
prodat pozemek p.p.č. 306/67 ovocný sad o výměře 173 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku p.p.č. 306/1 ovocný sad na základě geometrického plánu č. 
2333-118/2012 ze dne 3.12.2012 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
společnosti Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189/35, PSČ 
700 30 
IČO: 44739494 
DIČ: CZ44739494
zastoupena Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva

za celkovou kupní cenu ve výši 141.861,-Kč 
 
a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého 
materiálu a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 37 Proti: 6 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 1, Proti: 5, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Proti
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Proti JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro