Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 14:47:23
bod č. 94. - Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé" v rámci Operačního programu životní prostředí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0053/ZM1418/2          .....             35
1) rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 14191343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR, která by měla být uzavřena mezi příjemcem Statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Stará Bělá, na financování z Operačního programu 
Životní prostředí, a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na 
financování projektu "Energetické úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé" dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a

o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele 
Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 
10, IČO: 00164801 na projekt "Energetické úspory objektu č. p. 154 ve Staré 
Bělé" dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, viz příloha č. 2 předloženého 
materiálu

0053/ZM1418/2          .....             35
2) souhlasí
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu, ani právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 
kterých výkon práv z nich odvozených neohrozí realizaci akce ani plnění jejího 
účelu po stanovenou dobu) nejméně 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III, 
bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro