Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 14:44:15
bod č. 91. - Stanovení odměn a jiných peněžitých plnění členům ZMO, členům výborů ZMO a komisí RMO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0050/ZM1418/2          .....             35
1) stanovuje
odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 
17.12.2014 následovně:

a) člen zastupitelstva - základní odměna 1620 Kč + příplatek podle počtu 
obyvatel 820 Kč, tj. celkem 2440 Kč,

b) člen rady - základní odměna 5230 Kč,

c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 4570 Kč,

d) člen výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 3270 Kč,

e) příplatek podle počtu obyvatel ve výši 820 Kč se poskytuje pouze za 1 funkci 
uvedenou pod písm. b) - d) v uvedeném pořadí,

f) náměstek primátora (neuvolněný) - základní odměna 7509 Kč + příplatek podle 
počtu obyvatel 56560 Kč, tj. celkem 64069 Kč, přičemž tento příplatek se 
stanovuje jako nejvýše možný dle počtu obyvatel k 1. lednu příslušného 
kalendářního roku,

g) náměstkovi primátora (neuvolněnému) se neposkytuje příplatek podle počtu 
obyvatel za funkce uvedené pod písm. b) - d),

přičemž sčítání jednotlivých odměn se omezuje takto:

a) odměna za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady se zahrnuje do 
celkové měsíční odměny ve všech případech,

b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou nejvyšších funkcí,

c) nesčítají se odměny za výkon funkce předsedy výboru (komise) a člena téhož 
výboru (komise).

0050/ZM1418/2          .....             35
2) schvaluje
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého 
výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce 
dlouhodobě uvolněni dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

0050/ZM1418/2          .....             35
3) schvaluje
Zásady pro poskytování peněžitého plnění členům výborů zastupitelstva města a 
členům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města dle přílohy 
č. 2 tohoto materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro