Zasedání č. 202351 - 51. schůze rady města Dne 19.12.2023 11:01:03
bod č. 3.VZ - Veřejná zakázka "Demolice bývalého objektu Bauhaus (PD+IČ+AD)", poř.č. 139/2023
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek, Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
03121/RM2226/51          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na 
vypracování dokumentace a zajištění 
souvisejících činností v rámci přípravy a 
realiazce stavební akce s názvem "Demolice 
bývalého objektu Bauhaus" v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava se společností:

ASA expert a.s. 

se sídlem: Lešetínská 626/24, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 27791891

za cenu nejvýše přípustnou 859 000,00 Kč bez DPH

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
klub ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Lucie Baránková, Ph.D. : Pro Bc. Martin Bednář, MBA : Pro Bc. Dagmar Macháčková, MPA : Pro
Ing. Hana Tichánková : Pro Jiří Vávra : Pro
klub OSTRAVAK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek, MBA : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro
klub KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
klub ODS + TOP09 (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Jan Dohnal : Pro
klub Piráti (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. : Pro
klub Starostové pro Ostravu (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Bc. Aleš Boháč, MBA : Pro