Zasedání č. 202022 - 62. schůze rady města Dne 16.06.2020 10:19:35
bod č. 89. - Návrh na nabytí movité věci - Dětského pavilonu "stanu" od Města Litomyšl
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04115/RM1822/62          .....             08

1) rozhodla
nabýt movitou věc Dětský pavilon "stan" za účelem vybudování dětského hřiště, která bude umístěna na Masarykově náměstí, tj. v centrální části města v jeho klidové zóně


a učinit nabídku ve výši 1.100.000,00 Kč, přičemž orientační náklady na demontáž stanu na Zámeckém návrší v Litomyšli a jeho přepravu a montáž na výše uvedené místo činí cca 700.000,00 Kč včetně DPH


prodávajícímu

Městu Litomyšl, se sídlem Bří Šťastných 1000,

570 20 Litomyšl, IČO: 00276944


04115/RM1822/62          .....             08

2) svěřuje
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového podepsal nabídku na odkup Dětského pavilonu "stanu" dle přílohy č. 1C předloženého materiálu s úpravou


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Mgr. Zuzana Bajgarová : Pro Bc. Martin Bednář : Pro
Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Ing. Karel Malík : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. : Pro
Piráti (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. : Pro Ing. David Witosz : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro