Výsledky hlasování na zasedání č. 201830 - 30. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing.Macura, MBA Konaného dne 16.10.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 30. mimořádné schůze rady města konané dne 16.10.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti)
3 9. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 17.-20.09.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
4 52. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci "Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019" financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 11 11
(Pozn: Předkládá: Petr Dlabal, starosta městského obvodu Vítkovice)
5 3.MZP - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 8. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Polska ve dnech 14.-19.11.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
7 10. - Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Belgie (Brusel) ve dnech 08.­10.10.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
8 11. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Arménie (Jerevan) ve dnech 28.10.-3.11.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
9 57. - Schválení objednávky - zajištění a realizace kulturního programu oslav 100. výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků dne 27.10.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
10 25.VZ - Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky "Dopravní automobil pro JSDH Proskovice", poř. č. veřejné zakázky 216/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
11 26.VZ - Veřejná zakázka „Autonomní požární detekce a plynová detekce II“ poř. č. 188/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
12 66. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, a RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p.o., do Japonska (Ósaka) ve dnech 16.-28.11.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
13 18. - Podnět občana statutárního města Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 53. - Návrh na podání přihlášky do insolvenčního řízení ve věci dlužníka One Energy & One Mobile a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 54. - Podání žaloby o vyklizení nemovité věci - budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. st. 3533, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, město Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 55. - Uznání nároku žalobce Česká republika - Ministerstvo dopravy uplatněného vůči statutárnímu městu Ostravě žalobou 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
17 56. - Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
18 65. - Uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu způsobenou nesprávným úředním postupem 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
19 2.MZP - Návrh dalšího postupu týkající se následné veřejnosprávní kontroly u příjemce dotace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
20 50. - ITI ostravské aglomerace - změna výzvy Nositele ITI č. 31 Kulturní infrastruktura 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
21 51. - Odsouhlasení opravy termínů ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu "Hasičská zbrojnice Pustkovec" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
22 20. - Návrh na poskytnutí investičních příspěvků Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, Dis, ředitel Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace)
23 44. - Návrh na poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku Domovu Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Andrea Gibejová, ředitelka Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace)
24 1.MZP - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 70631824 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 4. - Žádost příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A))
26 29. - Návrh na podání trestního oznámení 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
27 67. - Informace o nerealizaci projektu Ostrava - Bezpečnostní dobrovolník Michálkovice v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 a vrácení státní účelové dotace na projekt 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
28 5. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního příspěvku do vlastnictví PLATA Ostrava, p. o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATA Ostrava, p.o.)
29 6. - Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, p.o.)
30 7. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o prodloužení termínů čerpání a vyúčtování poskytnutého účelového příspěvku na vybavení pracovišť bezpečnostním nábytkem pro zajištění ochrany osobních údajů 11 11
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
31 31. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností SilesNet s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností T-Mobile Czech Republic a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 34. - Návrh na změnu usnesení č. 09678/RM1418/132 ze dne 17. 7. 2018 v bodě 4) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 35. - Návrh na změnu usnesení č. 10311/RM1418/138 ze dne 2. 10. 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 36. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 37. - Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. Stará Bělá a k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 38. - Nabídka na nabytí nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 39. - Návrh na předchozí souhlas rady města s prodejem pozemku a návrh na předchozí souhlas rady města ke zřízení smluvního práva předkupního 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 40. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 41. - Návrh na souhlas s užíváním části nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro společnost Smart Innovation Center, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 43. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice, obec Ostrava a záměr města směnit část pozemku v k. ú. Nová Ves, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 45. - Návrh dohody o skončení nájemní smlouvy a návrh na záměr města propachtovat prostory sloužící k podnikání v k. ú. Moravská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 46. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro Městský obvod Svinov 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
43 47. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 58. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce (k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 48. - Návrh na uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení s GasNet, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
46 61. - Návrh na uzavření smlouvy o převzetí práv a povinností ze správního rozhodnutí. Návrh na uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence. Souhlas s realizací stavby 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
47 1. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklistická stezka Proskovická, Blanická" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
48 2. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
49 13. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0078/2016/OI/VZKÚ na navýšení ceny projekčních prací dokumentace stavby "Reorganizace stávající zastávky MHD Kotva na ul. Výškovická" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
50 14. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby "Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1.etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
51 16. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti" v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek II. etapa - 1. část" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
52 21. - Návrh na uzavření Dohody o narovnání smluvního vztahu ke smlouvě o dílo v rámci stavby "Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
53 30. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu požadavku na vypracování dokumentace pro územní řízení pro akci: "Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
54 33. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1837/2017/OI/VZKÚ ze dne 30.06.2017 na realizaci stavby "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská ­ oblast Slezská Ostrava, Michálkovice ­ 2.etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
55 2.VZ - Veřejná zakázka "Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. Pikartská (PD+AD+IČ)", poř. č. 202/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
56 4.VZ - Parková úprava na Prokešově náměstí ( PD + IČ + AD ) - zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
57 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 úpravy u loděnice" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
58 6.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování předprojektové přípravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
59 7.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - klimatizace", poř. č. 075/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
60 8.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice (PD+IČ+AD)", poř. č. 219/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
61 10.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace ul. Staroveská a ul. Světlovská - pasport", poř. č. 229/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
62 11.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí (PD+IČ+AD)", poř. č. 218/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
63 12.VZ - Veřejná zakázka „Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště(PD+IČ+AD)“ poř. č. 223/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
64 13.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace ul. Martínkova (PD+AD+IČ)", poř. č. 228/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 14.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce Sokolské třídy (IZ)", poř. č. 165/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 16.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování aktualizace rozpočtů a soupisu stavebních prací a související inženýrskou činnost pro stavbu: Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice - I.etapa a Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice - II. etapa 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
67 17.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu "Rekonstrukce ul. Dlouhá včetně veřejného osvětlení" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
68 18.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v ul. Stavovská", poř. č. 262/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
69 19.VZ - Veřejná zakázka "LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří", poř. č. 094/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
70 20.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu Heřmanice - Bučina", poř.č. 182/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
71 21.VZ - Veřejná zakázka "Stavby VO s kabelizací sítí NN - PD a IČ II.", poř. č. 214/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
72 22.VZ - Veřejná zakázka "Legionella - Domovy Čtyřlístek", poř. č. 181/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
73 27.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Erbenova" poř. č. 233/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
74 23. - Žádost městského obvodu Moravská Ostrava a přívoz o změnu smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby pro rok 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
75 24. - Žádost o souhlas s vydáním vyhledávací studie "Bydlení v souvislostech" Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
76 25. - Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Šilheřovice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
77 26. - Informace o podané žalobě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
78 27. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
79 62. - Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Polanka n. O. o změnu smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2642/2018/ÚHAaSŘ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
80 63. - Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Mariánské Hory o změnu smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2641/2018/ÚHAaSŘ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
81 29.VZ - Soutěž o návrh "KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY", poř. č. 212/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
82 30.VZ - Návrh na zadání zakázky malého rozsahu na poskytnutí odborné spolupráce a poradenské činnosti při organizování mezinárodní architektonické soutěže "Koncertní hala města Ostravy" a pomoc při její prezentaci a propagaci 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
83 17. - Návrh dodatku č. 33 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací se společností OVANET a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
84 22. - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování tiskových služeb se spol. OVANET, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
85 32. - Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu č. 1550/2018/IT se spol. OVANET, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
86 23.VZ - Licenční smlouva na antivirovou ochranu počítačů a serverů se společností VISITECH a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
87 3. - Návrh na odpis 1 pohledávky statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
88 59. - Úprava rozpočtu 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
89 60. - Úprava rozpočtu - krácení rozpočtu z titulu úspor běžných a kapitálových výdajů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
90 64. - Návrh na uzavření dodatku č. 3 pojistné smlouvy č. 2456642013 o pojištění souboru vozidel 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
91 28.VZ - Veřejná zakázka "Daňové přiznání a poradenství", poř. č. 209/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
92 28. - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Dalibor Mozdřeň, MPA, vedoucí odboru dopravně správních činností)
93 15.VZ - Změna výše pachtovného, revokace usnesení, schválení zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení a návrh záměru propachtovat vodohospodářskou infrastrukturu v průmyslové zóně Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
94 15. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
95 19. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
96 42. - Návrh na souhlas a nesouhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
97 49. - Uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ev.č. 2625/2018/HS/VZKÚ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
98 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku automatizovaných externích defibrilátorů pro vytypované veřejné budovy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
99 9.VZ - Veřejná zakázka "Výměna plotových dílců - historická městská jatka", poř. č. 211/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
100 24.VZ - Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Ostrava, městské obvody, DPO a.s. a ostatní městské organizace pro rok 2019 - vyloučení účastníka v zadávacím řízení a výběr nejvhodnější nabídky 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
101 12. - Ukončení projektu Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)