Výsledky hlasování na zasedání č. 201829 - 138. schůze rady města
Předsedajíci: Ing.Macura, MBA Konaného dne 02.10.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 138. schůze rady města konané dne 02.10.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel společnosti)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Mgr. Jan Šumbera, jednatel společnosti)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti)
5 8. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Keni (Nairobi) ve dnech 19.8.-3.9.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.)
6 1. - Ukončení projektu "Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby“ 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě B)
7 9. - Ukončení projektu "Jarmark CZ-PL“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
8 24. - Schválení předfinancování projektu "Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická“ v rámci výzvy nositele ITI ostravské aglomerace 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
9 25. - Schválení předfinancování projektu "Digitální Lukáška“ v rámci výzvy nositele ITI ostravské aglomerace 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
10 26. - Schválení předfinancování projektu „Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova“ v rámci výzvy nositele ITI ostravské aglomerace 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
11 27. - Schválení projektu a přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ - Nová Bělá 2018/2019 10 10
(Pozn: Předkládá: Lumír Bahr, starosta Městského obvodu Nová Bělá)
12 28. - Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt "Ozdravné pobyty dětí" v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
13 87. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
14 104. - Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP" v rámci Operačního programu Zaměstnanost 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
15 105. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Terénní práce 2019" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
16 120. - Zahájení přípravy projektu „Ozdravné pobyty pro děti MŠ MOb MHaH“ v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
17 23. - Návrh dodatku č. 1 k Dohodě č. 3498/2017/MP o zpracování osobních údajů z městského integrovaného kamerového systému 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
18 29. - Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
19 86. - Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb elektronických komunikací 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
20 26.VZ - Veřejná zakázka "Úklidové práce - objekt bývalé UB a MP", poř. č. 241/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
21 30. - Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Ostravou na alternativní pohon" v rámci Národního programu Životní prostředí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
22 31. - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
23 32. - Zahájení všech kroků směřujících k přípravě právních dokumentů s Ostravskou univerzitou ve věci financování výstavby podzemní garáže pod budovou plánovaného Centra zdravého pohybu na Černé louce 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
24 89. - ITI ostravské aglomerace - změna výzvy a vyhlášení výzev Nositele ITI 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
25 7. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Belgie (Brusel) ve dnech 08.­10.10.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
26 22.VZ - Veřejná zakázka "Pověřenec pro ochranu osobních údajů", poř. č. 206/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
27 10. - Odůvodnění odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu vydanému Okresním soudem v Ostravě dne 12.7.2018, pod č.j. EPR 160949/2018-6 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
28 22. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 12.06.2018 do 24.09.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
29 88. - Vyjádření k žalobě České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o určení vlastnického práva k nemovité věci, ve sporu vedeném Okresním soudem v Ostravě pod sp.zn. 61 C 172/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
30 121. - Řešení otázky nucených odtahů 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
31 14. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
32 74. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 na konferenci u příležitosti 70.-letého výročí založení ortopedického oddělení v Městské nemocnici Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
33 75. - Návrh na navýšení investičního příspěvku poskytnutého Domovu pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace)
34 17. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím v sociální oblasti 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
35 80. - Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro statutární město Ostrava k dofinancování sociálních služeb v r. 2018 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 04780/2018/SOC 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
36 103. - Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory vzdělávací akce “OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY” právnické osobě BOS. org s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
37 109. - Souhlas se zněním Rozhodnutí o změně č. 1: Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost - projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
38 66. - Žádost Ostravského muzea, příspěvkové organizace, o změnu usnesení č. 09519/RM1418/131 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, p.o.)
39 65. - Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
40 68. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o změnu podmínek čerpání poskytnutého účelového příspěvku na Ostravský divadelní archiv 10 10
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
41 69. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o prodloužení termínů čerpání a vyúčtování poskytnutého účelového příspěvku na PD pavilonu G 10 10
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
42 67. - Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o., o výjimku stanovení doby používání dlouhodobého majetku 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
43 97. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Základní škole Heleny Salichové Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
44 98. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolku R.M.S. Sport Praha 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
45 99. - Žádost o mimořádnou dotaci společnosti Event media s.r.o. na pořádání akce Christmas Night Run Ostrava 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
46 112. - Návrh Smlouvy o spolupráci, údržbě a helpdesku webového portálu a mobilní aplikace - Sportuj v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
47 4. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 21. - Návrh na uzavření/neuzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A)
49 33. - Souhlas se stavbou v k.ú. Moravská Ostrava a souhlas s realizací ohňostroje v k. ú. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 34. - Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 35. - Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - NOVÉ LAUBY 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 38. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Rekonstrukce chodníku ul. Orebitská, k. ú. Přívoz" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 39. - Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 40. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně jistící a rozpojovací skříně a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 41. - Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 42. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o výpůjčce se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 43. - Návrh na uzavření smlouvy a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s budoucím povinným ŘSD ČR 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 44. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí a zpevněných ploch do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 45. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s Národním zemědělským muzeem, s.p.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 46. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro společnost MADEJA sport s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 47. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 48. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s GasNet, s.r.o. jako oprávněným a Svoboda a spol., spol. s r.o. jako investorem 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 49. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost New Karolina Residential Development II s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
64 50. - Návrh na uzavření dohody o zrušení věcných břemen a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro DIAMO, státní podnik 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě B)
65 51. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
66 52. - Návrh na záměr města darovat veřejně přístupnou komunikaci pro cyklisty realizovanou v rámci stavby "Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová", městu Vratimov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
67 53. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
68 54. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro Městský obvod Svinov 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
69 55. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
70 57. - Souhlas s dočasným odnětím části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr nájmu částí pozemků v k. ú. Muglinov a v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
71 58. - Návrh na záměr pronájmu části pozemků v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava. Návrh na záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava, v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava a v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
72 59. - Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava Návrh na záměr pronájmu části pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
73 60. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 904/1, k.ú. Přívoz, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
74 61. - Návrh na zmocnění zájmového sdružení Ostravská sportovní k odstranění části stavby a její realizaci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
75 62. - Návrh na odejmutí movitých věcí - světelné vánoční dekorace ze svěření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, následně svěření městským obvodům Hošťálkovice a Plesná 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
76 63. - Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy pronajatého společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí o neupotřebitelnosti majetku, odúčtování z účetní a operativní evidence, likvidaci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
77 64. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
78 72. - Návrh vypovědět uzavřené nájemní smlouvy na movité, nemovité a další věci v k.ú. Mošnov, obec Mošnov se společností Společnost pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
79 93. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s OVANET a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
80 94. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s RIO Media a.s., uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Nej.cz s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
81 101. - Uzavření dodatků 7 mandátních a 1 příkazní smlouvy se správcem domů na ul. Horní v rámci společenství vlastníků 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
82 114. - Návrh dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání a návrh na záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání v k.ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
83 115. - Návrh na souhlas se stavební úpravou nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh dohody o plné moci s fyzickou osobou 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
84 16. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou "Doplnění VO oblast Drážní" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
85 36. - Návrh na uzavření Dohody o poskytnutí součinnosti v rámci stavby "Kanalizace Hrušov - osady" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
86 73. - Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení v souvislosti se stavbou ORG 8204 Městská nemocnice Ostrava ­ parkovací dům 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
87 76. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 městský mobiliář" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
88 77. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1301/2018/OI/VZKÚ ze dne 9.4.2018 ke stavbě "Okružní křižovatka Výstavní - Zelená" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
89 78. - Návrhy Dohod o součinnosti s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
90 79. - Směrnice pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
91 84. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Doplnění VO oblast Podsedliště" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
92 85. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby "Rekonstrukce VO oblast Bedřicha Nikodéma" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
93 100. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby ORG 5014 Areál ZOO - energie. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
94 106. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1238/2018/OI/VZKÚ ze dne 28.03.2018 ke stavbě ,, Stavební úpravy pavilonu H1 a H2´´ v Městské nemocnici Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
95 107. - Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0987/2016/OI/VZKÚ na navýšení ceny projekčních prací dokumentace stavby "Parkoviště Most Českobratrská" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
96 1.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba", poř. č. 145/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
97 3.VZ - Veřejná zakázka "Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská - odkup PD", poř. č. 245/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
98 4.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - klimatizace (TDS+BOZP)", poř. č. 215/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
99 7.VZ - "Oprava kanalizací v ul. Sologubova, Belikovova a Samoljovova - PD" - uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
100 8.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu "Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní, 1. etapa - BOZP" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
101 9.VZ - Veřejná zakázka "Proskovice-propojení stávající kanalizace na sběrač DXIII (PD+AD+IČ)", poř. č. 210/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
102 11.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu Klimkovická-Vřesinská (PD+AD+IČ)", poř. č. 120/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
103 12.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu Edisonova (PD+AD+IČ)", poř. č. 167/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
104 14.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v areálu Hranečník", poř.č. 254/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
105 15.VZ - Veřejná zakázka "Doplnění VO hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. Paculova", poř. č. 217/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
106 16.VZ - Veřejná zakázka "Nábřeží Ostravice - úpravy u loděnice", poř. č. 243/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
107 17.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně komunikace", poř.č. 132/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
108 18.VZ - Veřejná zakázka "Park u Boříka (PD+AD+IČ)", poř. č. 221/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
109 19.VZ - Veřejná zakázka "Transformace Domova Na Liščině II.", poř. č. 164/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
110 20.VZ - Veřejná zakázka "Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna", poř. č. 74/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
111 24.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení "Studie proveditelnosti křižovatky ul. 28. října - ul. Vítkovická" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
112 25.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova (PD+IČ+AD)", poř. č. 246/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
113 117. - Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí, o převodu dokumentů a postoupení licencí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
114 11. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD "Kutací jáma č. 8" pro stavbu "Stavební úpravy RD č.p. 622" v k.ú. Muglinov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
115 12. - Návrh na neposkytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
116 19. - Návrhy na pořízení změny Územního plánu Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
117 92. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
118 6. - Zoologická zahrada Ostrava, p.o. - změna podmínek čerpání účelového investičního příspěvku 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
119 113. - Spoluorganizace projektu LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA2019 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
120 37. - Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava" v rámci Operačního programu Životní prostředí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
121 81. - Žádost městského obvodu Ostrava-Jih o prodloužení termínu realizace projektu „Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
122 82. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci International Conference Air Pollution Ostrava 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
123 83. - Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
124 110. - Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra za účelem pořizování Produktů Microsoft 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
125 111. - Návrh na uzavření Dohody o ochraně osobních údajů a Dodatku č. 1 smlouvy o poskytování elektronické spisové služby s městem Klimkovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
126 118. - Objednávka vůči společnosti ICT Brains s. r.o. na vytvoření samostatných prostředí pro správu agend v IS Matrix pro magistrát a městské obvody 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
127 21.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory aplikačně programového vybavení Manažerského informačního systému se společností Algotech, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
128 23.VZ - Smlouva poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku I.CA RemoteSeal 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
129 5. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady města, do Polska (Katowice) dne 13.09.2018 a doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Polska (Katowice) dne 14.09.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora, Mgr. Marcela Mrózková Heříková, členka rady města)
130 15. - Inventarizace majetku a závazků statutárního města Ostravy - magistrátu za rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
131 71. - Úprava rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
132 119. - Návrh na uzavření "Smlouvy o poskytování právních služeb" ve věci zastupování statutárního města Ostrava ve správním řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a případných dalších řízeních týkajících se regulace hazardu na území SMO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
133 70. - Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za 1. pololetí roku 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
134 90. - Objednávky na „Opravy a modernizace Centra bezpečné jízdy zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA !!!“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
135 91. - Uzavření smlouvy v režimu „In House“ na „Opravy a modernizace Centra bezpečné jízdy zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
136 95. - Zadání zpracování investičního záměru akce "Parkoviště za Divadlem Antonína Dvořáka" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
137 96. - Zadání zpracování investičního záměru akce "Terminál Hranečník, rozšíření parkovacích ploch" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
138 102. - Nařízení města č. ../2018, kterým se pro účely dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
139 13.VZ - Zadání zpracování studie proveditelnosti stavby "Rekonstrukce ul. Cingrovy, silnice I/56 - stavba Místecká III." 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
140 1.MZP - Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
141 18. - Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
142 20. - Kontrola plnění usnesení rady města za období srpen 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
143 13. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
144 108. - Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 92/2006/CDBP/OÚ o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
145 2.VZ - Vystavení objednávky na dodávky služeb České pošty, s.p. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
146 2. - Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou elektronické aukce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
147 3. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
148 116. - Návrh Smlouvy o dílo na zajištění sanačních a pěstebních zásahů dle záměru "Rekonstrukce Sokolské třídy" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
149 5.VZ - Provedení sanace vlhkého zdiva v prostoru vstupu do pavilonu K výstaviště Černá louka v Moravské Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
150 6.VZ - Provedení stavebních úprav ve II. NP objektu TANDEM v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
151 1.ORG - Schválení termínu mimořádné schůze rady města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.Tomáš Macura, MBA, primátor)