Výsledky hlasování na zasedání č. 201828 - 137. schůze rady města
Předsedajíci: Ing.Macura, MBA Konaného dne 18.09.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 137. schůze rady města konané dne 18.09.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Šumbera, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 12. - Schválení projektu, přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Obec přátelská rodině 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
5 13. - Souhlas s uzavřením Dohody o vzájemném započtení pohledávek a Smlouvy o podmínkách poskytnutí nadační podpory na před-realizační přípravu projektu Zámecký park 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
6 35. - Udělení předchozího souhlasu k uzavření dohody o partnerství mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba a společnostmi CTJ Art Production s.r.o. a Cirkus trochu jinak, z. s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
7 50. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro projekt „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta městského obvodu Polanka nad Odrou)
8 34. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc srpen 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
9 4.VZ - Veřejná zakázka "Ostrava - Modernizace městského kamerového systému 2018", poř. č. 222/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
10 5.VZ - Zadání zakázky malého rozsahu na realizaci slavnostního ohňostroje na závěr oslav 100. výročí založení Československé republiky 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
11 49. - Přivlastnění opuštěných movitých věcí a jejich následná ekologická likvidace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
12 5. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
13 33. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
14 7.VZ - Havarijní oprava instalační stupačky v budově Diagnostického centra, Sokolská 1925/49, Moravská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
15 9.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup příslušenství barevné kopírky pro rozmnožovnu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
16 12.VZ - Vyloučení účastníků ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2019“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
17 1. - Schválení podání žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020 k projektu "Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 14. - ITI ostravské aglomerace - vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 10.VZ - Veřejná zakázka "Smíšené trvalkové výsadby", poř. č. 051/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
20 20. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 11 11
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
21 21. - Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 11 11
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
22 24. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631808 11 11
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava)
23 22. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace)
24 23. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631816 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace)
25 27. - Návrh na poskytnutí mimořádných transferů městským obvodům za účelem zabezpečení prevence kriminality 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
26 2. - Návrh dohody o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
27 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměny za adekvátní část roku 2018 bývalé ředitelce Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
28 61. - Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marek Pokorný, ředitel galerie PLATO Ostrava, p.o.)
29 41. - Žádost o rozšíření účelu použití poskytnutého příspěvku v oblasti kultury Janáčkově filharmonii, příspěvkové organizaci 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
30 57. - Návrh na navýšení, prodloužení termínu použití a termínu vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých Národnímu divadlu moravskoslezskému, p. o., na rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona 11 11
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
31 58. - Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Národnímu divadlu moravskoslezskému, p. o., na rok 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel NDM)
32 18. - Vyhodnocení III. etapy kampaně města "Školní jídelny zdravě a chutně" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
33 6.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy v rámci projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“, který je spolufinancován IROP 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
34 60. - Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II - výzva k odvodu sankce 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
35 28. - Odvolání a jmenování členů pracovní skupiny rady města "Systém sdružených nákupů" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
36 16. - Návrh na prodej automobilu městu Frenštát pod Radhoštěm včetně uzavření kupní smlouvy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 36. - Návrh na nesouhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 37. - Návrh na koupi plastiky z betonu a kovu s názvem "Křídla" v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s InterCora, spol. s r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 38. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně pilíře se skříní a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 39. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava o realizované technické zhodnocení 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 40. - Návrh na projednání "Petice za občanské soužití" ve věci záměru prodeje pozemku parc. č. 373 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 42. - Stanovisko k vybudování dostupného sociálního bydlení v MOb Slezská Ostrava na ul. Na Rampě 270/20, Ostrava - Kunčičky 11 11
(Pozn: Předkládá: Hlasování o variantě A))
43 43. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 522 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 44. - Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., návrh na uzavření dohody o zrušení smluv s Jindrich Plaza Development, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 45. - Uzavření dodatku příkazní a mandátní smlouvy se správcem domů na ul. Pobialové a ul. Horní 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 52. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 53. - Stanovisko k vybudování dostupného sociálního bydlení v MOb Moravská Ostrava a Přívoz na ul. Karolíny Světlé 968/12, Ostrava - Přívoz 11 11
(Pozn: Předkládá: Hlasování o variantě A))
48 55. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Rekonstrukce ul. Výstavní" a "Parkovací stání na ul. B. Václavka" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 4. - Návrh na uzavření smluv o realizaci přeložek technologických zařízení a inženýrských sítí v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
50 7. - Návrh na uzavření smluv a dodatku ke smlouvě o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
51 8. - Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
52 9. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby "Rekonstrukce VO Muzejní" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
53 11. - Nová radnice - sjednocení a doplnění kamerového systému 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
54 15. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2571/2017/OI/VZKÚ ze dne 28.8.2017 ke stavbě "Rekonstrukce ul. Pustkovecká" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
55 26. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Petřkovice, kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - II. a III. etapa" " 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
56 29. - Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ Distribuce, a.s. v rámci přípravy staveb odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
57 31. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
58 51. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací v rámci akce "Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba 2.1 sadové úpravy" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
59 1.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - klimatizace", poř. č. 075/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
60 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní", poř. č. 162/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
61 8.VZ - Veřejná zakázka „Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště (PD+IČ+AD)“ poř. č. 223/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
62 6. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
63 3. - Poskytnutí účelového investičního příspěvku na nákup zametacího stroje pro Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace a účelových neinvestičních transferů na realizaci projektu „Trvalkové záhony na ul. Českobratrská před Janáčkovou konzervatoří“ (MOb MOaP) a „Mechanizovaná výsadba cibulovin do travního drnu na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě“ (MOb Slezská Ostrava) z Fondu životního prostředí města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
64 19. - Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti ArcelorMittal a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
65 25. - Souhlas s odlišným způsobem hospodaření v příměstském lese v majetku Lesy České republiky, s.p. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
66 47. - Rozpočtové úpravy Fondu životního prostředí města Ostravy ve věci Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik a Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
67 54. - Žádost městského obvodu Proskovice o úhradu nákladů na zohlednění minimalizace dopadů investic na klimatickou odolnost města při dodržování adaptačních opatření schválených SMO v rámci realizace projektu "Revitalizace Bestova rybníka v Ostravě - Proskovicích" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
68 46. - Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě na pořízení a technickou podporu produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
69 11.VZ - Smlouva na dodávku programového vybavení a poskytování služeb technické podpory provozu se společností ICZ a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
70 59. - Žádost občanů města o prominutí smluvních pokut 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
71 32. - Úprava rozpočtu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
72 48. - Zadání zpracování investičního záměru akce "Přechod pro chodce č. 4096 Opavská - Bohuslava Martinů včetně SSZ" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)