Výsledky hlasování na zasedání č. 201827 - 136. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 11.09.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 136. schůze rady města konané dne 11.09.2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva obchodní společnosti)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva obchodní společnosti)
4 22. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech 15.-21.08.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
5 31. - Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Ostrčilova - inovace" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
6 32. - Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Energetické úspory v BD Úprkova 11" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 33. - Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Revitalizace aleje na ul. Sadová v úseku od Dětského ráje po ul. Na Bělidle" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
8 54. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" (dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
9 28. - Návrh na uzavření darovací smlouvy 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
10 29. - Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
11 30. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
12 23. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska (Neuenburg) ve dnech 26.-29.10.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
13 47. - Návrh na uzavření dohody o spolupráci při pořádání společného reprezentačního plesu statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
14 48. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Ostravský informační servis, s. r. o. na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka - pavilonu A, pavilonu A1 a vstupní věži Slezskoostravského hradu v rámci nové koncepce vývoje Černé louky 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
15 53. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady města, do Polska (Katowice) dne 13.09.2018 a doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Polska (Katowice) dne 14.09.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
16 73. - Zvýšení neinvestiční účelové dotace - návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0045/2018/KP ze dne 4. 1. 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
17 79. - Uplatnění smluvní pokuty za porušení povinnosti dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
18 80. - Informace o obdrženém návrhu na úpravu smluvního vztahu 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
19 51. - Projednání informace o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci pro projekt "MORAVANÉ A ORAVANÉ SPOLUPRACUJÍ" z Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika-Česká republika příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové organizace)
20 49. - Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování investičních příspěvků poskytnutých Domovu Magnolie, příspěvková organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Andrea Gibejová, ředitelka Domova Magnolie, příspěvková organizace)
21 1. - Informativní zpráva o naplňování Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
22 9. - Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace BOTUMY s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 06279333 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
23 10. - Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-2022 Akční plán na rok 2019 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
24 50. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 13. - Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
26 7. - Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2019 organizaci Komorní scéna Aréna, p.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. et Bc. Jakub Tichý, ředitel Komorní scény Aréna, p.o.)
27 16. - Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., a neinvestičních účelových dotací spolkům L&L music, z.s., Moravský dětský folklorní soubor ­ HOLÚBEK, z.s., a Ševčík - Moravský folklorní soubor, z.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
28 14. - Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné movité věci svěřené k hospodaření právnické osobě Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: JUDr. Jarmila Hajková, ředitelka Divadla loutek Ostrava, p.o.)
29 15. - Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné movité věci svěřené k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
30 11. - Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o., o změnu dramaturgického záměru projektu a o změnu účelu použití finančních prostředků schválených na realizaci projektu 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
31 12. - Žádost o úpravu účelu použití poskytnutého transferu v oblasti kultury 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
32 6. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
33 17. - Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
34 20. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise)
35 52. - Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Pořízení projektové dokumentace pro rekonstrukci zařízení vzduchotechniky haly OSTRAVAR ARÉNA a o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
36 81. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí příslibu spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti objektů SAREZA 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
37 19. - Návrh na neuzavření souhlasného prohlášení k pozemku p. č. st. 1717, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 83. - Návrh prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO v "Rozvojvé zóně Hrušov" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
39 2. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh na jejich svěření městskému obvodu Polanka nad Odrou 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 3. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 4. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 5. - Informace ke Kupní smlouvě ev.č. 2983/2017/MJ (areál VTP Ostrava - Pustkovec) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 24. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 25. - Návrh přijmout dar splaškové kanalizace a vodovodu v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a uzavřít darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti se spol. ALPEX servis a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 26. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 27. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 37. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 38. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě B))
49 39. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným a OZO Ostrava a.s. jako investorem 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 40. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 41. - Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita Hornopolní a uzavřít kupní smlouvu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 42. - Návrh koupit část pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava - Přednádraží Ostrava ­ Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 43. - Návrh směnit pozemky (ul. Hornopolní) v k. ú. Moravská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 59. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 60. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Slezská diakonie 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 61. - Návrh na záměr města pronajmout plynárenské zařízení v k.ú. Zábřeh-VŽ - GasNet 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 62. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 63. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 64. - Návrh na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 45 N 09/71 (ev. č. 2860/2009/MJ) ze dne 1.12.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.8.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 65. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na část nemovitosti v k. ú. Poruba, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 66. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 67. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 68. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Hrabůvka a v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
64 69. - Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
65 70. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
66 71. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
67 72. - Analýza stavu majetku statutárního města Ostrava v lokalitě Bedřiška a projednání "Petice proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a Hulvák" 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
68 74. - Návrh na záměr prodat nemovitosti v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na změnu usnesení 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
69 75. - Návrh neodejmout nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
70 76. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov a k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
71 77. - Návrh prodat část pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice v rámci stavby "Ostrava Airport Multimodal Park" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
72 78. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem nemovitých věcí městskými obvody Ostrava-Jih a Mariánské Hory a Hulváky 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
73 82. - Návrh uzavřít Kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí, se zřízením služebnoti 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
74 12.VZ - Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů“ poř. č. 213/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
75 84. - Návrh směnit nemovité věci a uzavřít Smlouvu o budoucí směnné smlouvě k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit pozemky městskému obvodu Ostrava-Jih, návrh na souhlas s umístěním vrtů podzemních vod v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
76 18. - „Rekonstrukce kanalizace v ul. Klasná". Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 0684/2018/OI/VZKÚ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
77 34. - Návrh na uzavření "Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu" a "Smlouvy o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Přestupní uzel Hulváky 1. etapa" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
78 35. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, z důvodu přepracování investičního záměru, v rámci akce: ,,MNO - Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou´´, se společnosti Projekt 2010,s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
79 57. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby " Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
80 58. - Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu s fy TALPA RPF s.r.o. na realizaci stavby "Rekonstrukce ČSOV Pašerových a kanalizace ul. Grmelova" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
81 1.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník ­ demolice SO 02", poř. č. 147/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
82 4.VZ - „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého - BOZP" - uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
83 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní - 1. etapa", poř. č. 154/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
84 8.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa U a vybavení křižovatky (PD+AD+IČ)", poř. č. 185/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
85 9.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace - ul. 1. máje", poř. č. 190/2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
86 45. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městským obvodům 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
87 10.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k magnetopáskové knihovně Overland NEO se společností Klari s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
88 11.VZ - VZMR na obnovu dokladových tiskáren 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
89 44. - Úprava rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
90 5.VZ - Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb, poř. č. 92/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Václav Králík, obchodní ředitel SATUM CZECH s.r.o)
91 46. - Prohlášení SMO pro Dopravní podnik Ostrava a.s. o úmyslu uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby na období 1.1.2025 - 31.12.2034, pro účely získání dotací z prostředků EU 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
92 56. - Schválení přípravy projektu Ozelenění tramvajových tratí I.etapa 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
93 2.VZ - Výměna oken schodišťového prostoru přístavby Archivu města Ostravy, Špálova 19, Ostrava - Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
94 3.VZ - Oprava malé terasy na pevnostní budově Slezskoostravského hradu v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)