Výsledky hlasování na zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 04.09.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 135. schůze rady města konané dne 04.09.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 17. - Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO Gebauerova-Ibsenova 36" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
3 55. - Návrh na podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Energetické úspory v BD Fügnerova 6 a Tyršova 25" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
4 56. - Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na projekt „Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
5 15. - Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb elektronických komunikací 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
6 16. - Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materálu 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
7 18. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 s Biskupstvím ostravsko-opavským se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, k darovací smlouvě ev. č. 3204/2017/KP 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
8 19. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 17.-20.09.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
9 20. - Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 a návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
10 1.VZ - Veřejná zakázka “Autonomní požární detekce a plynová detekce II“ poř. č. 188/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
11 53. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 54. - Odvolání proti Usnesení Okresního soudu v Ostravě, č.j.: 99 D 3155/2016-97 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 62. - Návrh programu 37. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 19. září 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 21. - Návrh na uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2019 s Hlavním městem Praha, Statutárním městem Brno a s Moravskoslezským krajem 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 59. - Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 63. - Memorandum o porozumění mezi statutárním městem Ostrava, Moravskoslezský krajem a společností Borsochem BC MCHZ 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
17 57. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru (II. výzva) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 61. - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace - úprava projektu "Koruna ze vstupu" a dodatek ke zřizovací listině v souvislosti se změnou názvu organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.)
19 46. - Schválení přípravy projektu Ozelenění tramvajových tratí I.etapa 10 10
(Pozn: návrh na stažení materiálu)
20 47. - Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k projektu "Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova" právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek. 10 10
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
21 1.MZP - Návrh na změnu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy v oblasti sociální péče 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
22 11. - Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
23 25. - 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
24 26. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 4. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru a nadačních příspěvků do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
26 14. - Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu SMO 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
27 50. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 10 10
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
28 51. - Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019 a schválení Zásad na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2019/2020 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
29 9. - Uzavření memoranda o spolupráci při uspořádání olympijského festivalu v roce 2020 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
30 10. - Uzavření memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro akci Ostrava Beach Open 2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém volejbale 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
31 41. - Žádost spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s. a Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s. o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
32 48. - Návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
33 7. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský obvod Vítkovice. Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 23. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 24. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh na její svěření městskému obvodu Pustkovec 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 27. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 28. - Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 29. - Nesouhlas se záměrem města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 30. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 31. - Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 32. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku v k. ú. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 33. - Návrh na souhlas s trvalým odnětím, návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit pozemky 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 34. - Návrh na souhlas s přeložkou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s budoucím povinným ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, investorem Město Vratimov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 35. - Návrh koupit pozemky od Milnea, s.p. v likvidaci a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 36. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava k vybudování sjezdu, návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Přívoz k vybudování zpevněných ploch a sjezdu, návrh na záměr města nepronajmout pozemky v k. ú. Moravská Ostrava za účelem umístění objektu k prodeji a výrobě pečiva 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 37. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Poruba a v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 38. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
48 39. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci - osvětlovací pult STRAND LIGHTING série 3 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 40. - Návrh neodejmout nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: návrh na stažení materiálu)
50 42. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu v rámci projektu "Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava" č. 11 v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 44. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti s povinným Povodí Odry, s. p. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 49. - Informace o zániku předkupního práva zřízeného podle § 101 zák. č. 183/2006 Sb. u pozemků v RZ Hrušov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smluvních vztahů v souvislosti se Strategickou průmyslovou zónou Mošnov. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
54 3.VZ - "Oprava kanalizací v ul. Strelkovova, Chrjukinova a Sarajevova - PD" - uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
55 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace vč. výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru v rámci stavby "Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka" v Ostravě - Mariánských Horách 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
56 6.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce VO oblast Červeného kříže - Bozděchova" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
57 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu Heřmanice - Bučina", poř.č. 182/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
58 9.VZ - Veřejná zakázka "Využití vlečky pro výletní vlak DOV - ZOO II.", poř. č. 192/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
59 11.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace v ul. Maroldova (PD+IČ+AD)", poř. č. 173/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
60 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.", poř. č. 054/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
61 22. - Předchozí souhlas RM k nabytí nemovitosti do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
62 60. - Architektonická soutěž Biskupská 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
63 10.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení ověřovací studie využití objektu bývalého obchodního domu Ostravica 10 10
(Pozn: ;Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
64 2. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
65 5. - Přijetí dotace na projekt "Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
66 6. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A))
67 58. - Zapojení města Ostravy do kampaně Evropský týden mobility (16. - 22. září) v roce 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
68 15.VZ - Veřejná zakázka "Svoz a využití biolog.odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ", poř. č. 191/2018 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
69 13. - Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 237/18/LCD, ev. č. 2124/2018/OFR sjednané s Českou spořitelnou, a.s. dne 30.5.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
70 43. - Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách s PPF bankou, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
71 45. - Úprava rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
72 12. - Návrh na uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
73 64. - Uzavření Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy akreditovaných účastníků Kontinentálního poháru v atletice 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
74 8.VZ - Veřejná zakázka "Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě" - jmenování Hodnotící komise 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
75 2.MZP - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
76 65. - Odstoupení od smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
77 5.VZ - Výměna plynového kotle včetně zásobníku teplé vody v objektu Boleslavova 17 v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
78 1. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
79 8. - Návrh městského obvodu Poruba na změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)