Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:16:42
bod č. 65. - Odstoupení od smlouvy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10063/RM1418/135          .....             84

1) rozhodla
o odstoupení od smlouvy - objednávky č. 2195/2018/130 ze dne 
11.7.2018 vyhotovené odborem hospodářské správy pro 
dodavatele: SpeedCard, s.r.o. se sídlem: Dářská 265/3, 198 
00 Praha 9, IČO: 27912353 z důvodu nesplnění předmětu objednávky

10063/RM1418/135          .....             84

2) ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy,

aby zajistil všechny úkony směřující k realizaci 
bodu 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 10.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen