Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:16:24
bod č. 2.MZP - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10062/RM1418/135          .....             36

1) souhlasí
s návrhem uzavřít smlouvy o zápůjčce dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 
Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy a do 
organizačních složek zřízených městem, a to se zaměstnanci 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 
včetně vymezených účelů a výše zápůjček

10062/RM1418/135          .....             36

2) ukládá
primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k 
projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 
jednání dne 19.9.2018

Zodpovídá: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., vedoucí odboru platového a personálního
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen