Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:15:45
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě" - jmenování Hodnotící komise
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10061/RM1418/135          .....             09

1) jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:

1. Mgr. David Mareš, Ph.D. - MT Legal s.r.o., advokátní 
kancelář

2. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy

3. Mgr. Magda Švédíková - odbor dopravy

náhradníci:

1. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní 
kancelář

2. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy

3. Mgr. Ing. Tomáš Kondělka - odbor dopravy

10061/RM1418/135          .....             09

2) jmenuje
Hodnotící komisi pro posouzení kvalifikace a 
hodnocení nabídek ve složení:

členové:

1. JUDr. Lukáš Semerák - člen rady města

2. Mgr. David Mareš, Ph.D. - MT Legal s.r.o., advokátní 
kancelář

3. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy

4. Ing. Miloš Novák - Ostravské komunikace, a.s.

5. Mgr. Magda Švédíková - odbor dopravy

náhradníci:

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní 
kancelář

3. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy

4. Ing. Miroslav Laštůvka - Ostravské komunikace, a.s.

5. Ing. Mgr. Tomáš Kondělka - odbor dopravy

10061/RM1418/135          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru dopravy

informovat společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, 
se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČ: 283 05 043, o 
rozhodnutí rady města k zabezpečení veškerých 
potřebných úkonů.

Zodpovídá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy
Termín: 31.10.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen