Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:14:19
bod č. 12. - Návrh na uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10059/RM1418/135          .....             09

1) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě 
ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách v přepravě 
cestujících a poskytnutí kompenzací za 
veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se 
sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 
61974757, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10059/RM1418/135          .....             09

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o 
veřejných službách v přepravě cestujících a 
poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společností 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

10059/RM1418/135          .....             09

3) ukládá
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovipředložit zastupitelstvu města návrhy 
dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen