Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:13:23
bod č. 45. - Úprava rozpočtu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10058/RM1418/135          .....             07

1) rozhodla
o změně účelu části dotace ve výši 11 560,09 Kč, 
poskytnuté městskému obvodu Pustkovec na provizorní opravu 
opěrné zdi pod MK Pustkovecká na akci Rekonstrukce opěrné 
zdi pod MK Pustkovecká

10058/RM1418/135          .....             07

2) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - snížení 
neinvestičního příspěvku Dětskému centru Domeček, 
příspěvkové organizaci o 694 tis. Kč

10058/RM1418/135          .....             07

3) souhlasí
s převodem částky 91 280 Kč z rezervního fondu Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace k 
posílení fondu investic

10058/RM1418/135          .....             07

4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í


- neinvestiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 5 000 tis. Kč (A.1.)

                          o 694 tis. Kč (A.2.)

           ÚZ 341, ORJ 120 o 150 tis. Kč (A.3.)


- běžné výdaje

na § 3569, pol. 5138, ORJ 170 o 27 tis.Kč (C.3.)

na § 6399, pol. 5362, ORJ 120 o 2 000 tis. Kč (E.1.)


- kapitálové výdaje

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3238000000 o 1 140 tis. Kč (C.2.)


- neinvestiční transfery

na § 3539, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 170, org. 4241 o 5 000 tis. Kč 
(A.1.)

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 170, org. 4245 o 694 tis. Kč 
(A.2.)

na § 3315, pol. 5336, ÚZ 341, ORJ 160, org. 4215 o 150 tis. Kč 
(A.3.)


z v y š u j e


- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 694 tis. Kč (A.2.)


- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 609 o 11 tis. Kč 
(C.1.)

                  ÚZ 90, ORJ 120, org. 522 o 975 tis. 
Kč (E.2.) 


s n i ž u j í 


- běžné výdaje

na § 3599, pol. 5492, ORJ 170 o 27 tis. Kč (C.3.)


- kapitálové výdaje

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3069000000 o 1 140 tis. Kč (C.2.)


- neinvestiční transfery

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 694 tis. Kč (A.2.)


- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 509 o 11 tis. Kč (C.1.)


s n i ž u j e


- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 000 tis. Kč (E.1.)

                         o 975 tis. Kč (E.2.)


Městský obvod Pustkovec (C.1.)

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 609 o 11 tis. Kč

- sníží převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 o 11 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Rekonstrukce opěrné zdi pod MK Pustkovecká

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0900006000000 o 11 tis. Kč

- sníží běžné výdaje na provizorní opravu 
opěrné zdi pod MK Pustkovecká

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 11 tis. Kč


Městský obvod Svinov (E.2.)

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 90, org. 522 o 975 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje

na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ 90 o 975 tis. Kč


 


10058/RM1418/135          .....             07

5) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen