Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:12:33
bod č. 13. - Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 237/18/LCD, ev. č. 2124/2018/OFR sjednané s Českou spořitelnou, a.s. dne 30.5.2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10056/RM1418/135          .....             07

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 
237/18/LCD, ev. č. 2124/2018/OFR mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou 
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 ve 
znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na 
rozšíření účelu použití prostředků z 
úvěru o investiční akci „Rekonstrukce a výstavba 
víceúčelového hřiště na ul. Halasova, Ostrava 
– Vítkovice“

10056/RM1418/135          .....             07

2) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D.,

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí 
zastupitelstvu města

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen