Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:11:42
bod č. 15.VZ - Veřejná zakázka "Svoz a využití biolog.odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ", poř. č. 191/2018
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10055/RM1418/135          .....             80

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na 
zajištění pravidelného svozu a využití biologicky 
rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ze 
základních a mateřských škol v rozsahu 
předloženého materiálu s úpravou

10055/RM1418/135          .....             80

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení

členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - odbor ochrany životního 
prostředí

náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc. - odbor ochrany 
životního prostředí

10055/RM1418/135          .....             80

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení:

členové:

1. Mgr. Kateřina Šebestová- náměstkyně primátora

2. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - odbor ochrany životního 
prostředí

3. Jiří Štěpánek- odbor ochrany životního 
prostředí

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

náhradníci:

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

2. Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc.- odbor ochrany životního 
prostředí

3. Ing. Monika Kostihová - odbor ochrany životního 
prostředí

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní

10055/RM1418/135          .....             80

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastízabezpečit veškeré 
potřebné úkony této veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.12.2018
10055/RM1418/135          .....             80

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastík podpisu veškerých 
dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a 
rozhodnutí o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen