Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:09:35
bod č. 6. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
(Poznámka: Hlasování o variantě A))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10053/RM1418/135          .....             80

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček z 
rozpočtu statutárního města Ostravy v celkové 
výši 610 000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve 
smlouvách v přílohách č. 1 až 5 předloženého 
materiálu za účelem předfinancování výdajů 
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu 
"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" a o 
uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle 
přílohy č. 1 až 5 předloženého materiálu mezi 
statutárním městem Ostrava a shora uvedenými 
fyzickými osobami

10053/RM1418/135          .....             80

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se


- snižují ostatní neinvestiční výdaje


§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 
................................................. o 610 tis. Kč


- zvyšují investiční půjčené prostředky 
obyvatelstvu


§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 
................................................. o 610 tis. Kč


10053/RM1418/135          .....             80

3) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení a ke schválení návrh dle bodu 2) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen