Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:08:23
bod č. 5. - Přijetí dotace na projekt "Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10052/RM1418/135          .....             80

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy č. 03681712 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životní prostředí České 
republiky mezi příjemcem podpory statutárním městem 
Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního 
prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 
00 Praha 11, IČO: 00020729, na financování projektu 
"Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v 
okolí ochranného pásma vodního zdroje" ze 
Státního fondu životního prostředí prostředí 
České republiky prostředictvím Národního programu 
Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

10052/RM1418/135          .....             80

2) schvaluje
financování projektu "Likvidace poškozených 
monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma 
vodního zdroje" následovně:

v roce 2018: na předfinancování projektu ve výši 
172 863,75,- Kč, přičemž ve finanční částce je obsaženo 
spolufinancování ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky v celkové výši 116 
645,- Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

10052/RM1418/135          .....             80

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany 
životního prostředí 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen