Zasedání č. 201826 - 135. schůze rady města Dne 04.09.2018 11:07:57
bod č. 2. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
10051/RM1418/135          .....             80

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ve výši 296 190 Kč za 
účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci 
projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji" a 1 959 075 Kč za účelem spolufinancování 
výměny kotlů v rámci projektu "Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" a o 
uzavření smluv o poskytnutí dotací dle příloh č. 2 
a 4 předloženého materiálu mezi statutárním městem 
Ostrava a Moravskoslezským krajem, IČ: 708 90 692, se sídlem 28. 
října 117, 702 18 Ostrava

10051/RM1418/135          .....             80

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

- snižují ostatní neinvestiční výdaje:

na § 3713, pol. 5909, ORJ 190 
.................................................... o 2 256 tis. Kč


- zvyšují investiční transfery:


na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 
.................................................... o 2 256 tis. Kč


10051/RM1418/135          .....             80

3) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení a ke schválení návrh dle bodu 2) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen